SIA „TRANSACT PRO” SADARBĪBĀ AR “Holm Bank Latvia SIA”

EMITĒTO

KARŠU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Šādiem terminiem šajos noteikumos ir šāda nozīme:

Aizdevējs – Holm Bank Latvia SIA, vienotais reģistrācijas numurs 54103053771, juridiskā adrese Pils ielā 16, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajajiem aktiem ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs. Aizdevējs rīkojas kā Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis Karšu izdošanā un ar to saistīto darbību izpildē.

Aizdomīgs Darījums – Darījums, kura pazīmes vai rekvizīti, tajā skaitā summa, valūta, Tirgotāja atrašanās valsts, Darījuma noformēšanas vai apstiprināšanas veids un/vai citi parametri atbilst Uzņēmuma noteiktajiem aizdomīgu darījumu kritērijiem vai pārsniedz Uzņēmuma noteiktos limitus, kas dod Uzņēmumam pamatu uzskatīt Darījumu par netipisku, aizdomīgu, krāpniecisku vai tādu, kuram trūkst ekonomiska pamata. Par Aizdomīgu Darījumu tiek uzskatīts arī darījums, kas ir saistīts vai rada aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanas mēģinājumu.

Autorizācija – Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process, kura rezultātā tiek pieprasīta Uzņēmuma atļauja veikt Darījumu.

Bankomāts – automātiska karšu apkalpošanas ierīce skaidras naudas izsniegšanai un noteiktu pakalpojumu saņemšanai, izmantojot Karti.

Cenrādis – attiecīgās darbības veikšanas brīdī spēkā esošs Aizdevēja standarta maksu saraksts, kas pieejams Aizdevēja mājas lapā un cita starpā nosaka Komisijas maksas apmēru un piemērošanas noteikumus.

CVC2/CVV2 kods – kartes identifikācijas kods, kas tiek izsniegts kopā ar Karti un izmantojams Klienta attālinātai identifikācijai, veicot Darījumus ar Karti bez Kartes klātbūtnes.

3D Secure Parole –identifikācijas kods, ko Kartes lietotājs ievada Pašapkalpošanās vietnē savā individuālajā lietotāja profilā un kas tiek izmantots kā pirmais Kartes lietotāja attālinātas identifikācijas faktors, apstiprinot Darījumus, kas veikti bez Kartes klātbūtnes; 3D Secure Paroles izveidošanu Kartes lietotājs iniciē pats Pašapkalpošanās vietnē, sekojot instrukcijai.

Darījums – maksājuma saņēmēja iniciēta finansiāla darbība, kā rezultātā Klients pilnībā vai daļēji veic Tirgotāja pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu apmaksu, izņem skaidru naudu vai saņem citus pakalpojumus, izmantojot Karti.

Darījuma rīkojums – ar Tirgotāja vai cita maksājuma saņēmēja starpniecību iesniegts Klienta uzdevums Uzņēmumam izpildīt Maksājumu norēķiniem par Darījumu.

Derīguma termiņš – Uzņēmuma noteikts termiņš, kura laikā Karte var tikt izmantota Darījumu veikšanai.

EEZ Darījums – Darījums, kurā iesaistītā Tirgotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājumu kartes emitents atrodas kādā no vienotās Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm un kas tiek veikts eiro vai jebkuras citas šīs zonas dalībvalsts nacionālajā valūtā.

Uzņēmums – SIA „Transact Pro”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 41503033127, SEPA (Single Euro Payments Area) identifikators LV86ZZZ41503033127, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, Latvija, interneta vietne www.transactpro.eu, elektroniskā pasta adrese: info@transactpro.net. Uzņēmums ir licencēta elektroniskās naudas Uzņēmums (ENI reģistra ieraksta Nr. 06.12.01.416/15) ar tiesībām sniegt maksājumu pakalpojumus, tā darbības uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Darba diena – katra diena Uzņēmuma darba laika ietvaros, kurā Uzņēmums un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas apkalpo Uzņēmuma maksājumus, veic darbības, kas nepieciešamas attiecīgā Darījuma izpildei. Informācija par Uzņēmuma darba laiku ir pieejama Uzņēmuma interneta vietnē.

Pašapkalpošanās vietne – Aizdevēja piedāvātā Klienta naudas līdzekļu attālinātās pārvaldīšanas sistēma Klienta individuālajā lietotāja profilā Aizdevēja mājas lapā, kā arī drošs elektroniskās informācijas apmaiņas kanāls starp Klientu no vienas puses un Aizdevēju un Uzņēmumu no otras puses.

Kartes apkalpošanas līgums – starp Klientu un Uzņēmumu noslēgts Kartes apkalpošanas līgums, kas sastāv no Pieteikuma, šiem Noteikumiem un to pielikumiem, papildinājumiem, grozījumiem tajos. Jautājumiem, kas nav atrunāti Kartes apkalpošanas līgumā, piemērojami Vispārējiem darījumu noteikumi, starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumi un normatīvie akti. MasterCard Worldwide noteikumu aktuālās redakcijas pieejamas MasterCard Worldwide interneta vietnē www.mastercard.us.

Karte –MasterCard zīmola starptautiskā norēķinu karte ar individuālu numuru, ko izdevis Uzņēmums sadarbībā ar Aizdevēju.

Kartes lietotājs – Klients, uz kura vārda ir izsniegta Karte.

Kartes konts, Konts – Uzņēmuma sistēmā atvērts Klienta individuālais konts, kam piesaistīta Karte un ko Uzņēmums izmanto Darījumu uzskaitei un atspoguļošanai.

Klients – fiziska persona, Latvijas Republikas rezidents, kam Aizdevējs ir piešķīris aizdevumu un kam uz Pieteikuma pamata ir atvērts Konts; Kartes lietotājs.

Komisijas maksa – Cenrādī noteiktā atlīdzība, ko Klients maksā Aizdevējam par Pakalpojumiem, ko tai skaitā sniedzis Uzņēmums.

Kredītlimits – maksimālā summa aizdevuma valūtā, kā ietvaros var tikt veikti Darījumi ar Karti, izmantojot Aizdevēja piešķirto aizdevumu.

Kredītlimita līgums – līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Klientu, kas regulē to savstarpējās tiesiskās attiecības, Aizdevējam izsniedzot un Klientam saņemot, lietojot un atmaksājot aizdevumu; līgums, uz kā pamata Aizdevējs dod rīkojumu Uzņēmumam nodrošināt aizdevuma summas pieejamību Kontā Kredītlimita veidā.

Likums – jebkurš Pusei saistošs normatīvais akts, kas attiecas uz šiem Noteikumiem un tajos aprakstīto tiesisko attiecību priekšmetu.

Neparasts Darījums – Darījums, kas atbilst neparasta darījuma pazīmēm saskaņā ar Uzņēmumam saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Noteikumi – šie Karšu lietošanas noteikumi un visi to pielikumi, kas ir saistoši Klientiem. Noteikumi to aktuālajā redakcijā ir pieejama Uzņēmuma un Aizdevēja interneta vietnēs.

Pakalpojums – jebkurš finanšu pakalpojums vai ar finanšu pakalpojumu saistīts pakalpojums, kuru Uzņēmums piedāvā sniegt vai sniedz Klientam.

Balss parole – personas identifikācijas kods, ko Klients norāda, aizpildot pieteikumu Kartes izsniegšanai, un ko Uzņēmums un Aizdevējs izmanto, lai identificētu Klientu attālināti pa tālruni.

Pieejas Dati – tehniskā iespēja, kas tiek izmantota piekļuvei individuālajām Klienta profilam Pašapkalpošanās vietnē.

Pieteikums – pieteikums Kredītlimita piešķiršanai un Kartes izsniegšanai, ko Klients aizpilda un iesniedz elektroniski Aizdevēja interneta vietnē

PIN kods – personas identifikācijas kods, ko Uzņēmums izsniedz līdz ar Karti un kurš tiek izmantots Klienta identifikācijai, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Karti.

POS termināls – jebkura Karšu apkalpošanas ierīce, izņemot Bankomātu, kur Karte tiek pieņemta kā maksāšanas līdzeklis Darījumu apmaksai.

Puses – Klients un Uzņēmums (abi kopā).

Tirgotājs – persona, kas pieņem Karti tās tirdzniecības vietā samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem. Par to, ka konkrētā tirdzniecības vieta ir uzskatāma par Tirgotāju šo Noteikumu izpratnē, liecina šajā tirdzniecības vietā izvietotā MasterCard maksājumu karšu simbolika, kas atbilst Kartes lietotājam izsniegtās Kartes plastikātā norādītajam MasterCard zīmolam. Skaidras naudas izsniegšanas vietas nav uzskatāmas par Tirgotājiem, arī tad, ja šajās vietās ir izvietota MasterCard maksājumu karšu simbolika.

Valutēšanas datums – atskaites brīdis, ko Uzņēmums izmanto, lai reģistrētu ierakstu par Darījuma izpildi vai konstatētu brīdi, kad Klientam radies pienākums samaksāt Komisijas maksu.

Vispārējie darījumu noteikumi – Uzņēmuma Vispārējie darījumu noteikumi, kas ir pieejami Uzņēmuma interneta vietnē.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Kartes izdevējs ir Uzņēmums; Aizdevējs nodrošina Kartes nodošanu Klientam. Uzņēmums sniedz Karšu izdošanas un apkalpošanas un Darījumu apstrādes pakalpojumu Kartes lietotājam. Uzņēmums nepiešķir un neizsniedz Aizdevumu, kā arī nenodrošina Aizdevuma līguma noslēgšanu vai izpildi. Visus jautājumus un neskaidrības, kas Klientam rodas saistībā Kartes izdošanu un apaklpošanu, tas risina ar Uzņēmumu, bet, kas rodas saistībā ar Aizdevuma līgumu, - ar Aizdevēju.

2.2. Kartes galvenais izmantošanas mērķis ir Darījumu veikšana par Tirgotāju piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, izmantojot Klientam pieejamo Aizdevēja piešķirto Kredītlimitu. Pārējās Kartes iespējas tiek uzskatītas par sekundārām (papildu).

2.3. Aizdevējs ir tiesīgs Uzņēmuma vārdā ieturēt no Klienta Cenrādī norādītās Komisijas maksas, t.sk. izsniedzot Klientam rēķinu to samaksai, izņemot, ja Cenrādī norādīts citādi. 

2.4. Aizpildot un iesniedzot Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma un Kredītlīguma noslēgšanai, Klients apliecina, ka visa Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, kā arī piekrīt un apņemas jebkuru izmaiņu gadījumā nekavējoties aktualizēt sniegto informāciju. Klients piekrīt tam, ka Uzņēmums un Aizdevējs ir tiesīgi pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu un iegūt papildus informāciju par Klientu, un apņemas pēc pirmā Uzņēmuma vai Aizdevēja pieprasījuma turpat norādītajā termiņā iesniegt pieprasīto papildus informāciju / dokumentus.

2.5. Saņemot Klienta aizpildītu Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma noslēgšanai, Uzņēmumam ir tiesības uzskatīt, ka Klients Pieteikumā ir sniedzis patiesu informāciju un rīkojas Pieteikumā noradītā patiesā labuma guvēja vārdā. Klients ir informēts, ka saskaņā ar Likuma normām par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu ir paredzēta kriminālatbildība, un, iesniedzot Pieteikumu, apliecina, ka apzinās savas rīcības sekas.

2.6. Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un Uzņēmumu, kas saistītas ar Karšu izsniegšanu, lietošanu un slēgšanu. Noteikumi ir starp Pusēm noslēgtā Kartes apkalpošanas līguma neatņemama sastāvdaļa. Papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem visas ar Karšu lietošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Klientu un Uzņēmumu regulē starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā Likumam.

2.7. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un citiem dokumentiem, kas ir piemērojami tiesiskajām attiecībām starp Pusēm saistībā ar Karšu apkalpošanu, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. Iesniedzot attiecīgo Pieteikumu, Klients izsaka savu vēlēšanos noslēgt Kredītlimita līgumu un Kartes apkalpošanas līgumu.

2.8. Noteikumi un citi Uzņēmuma dokumenti, kas ir saistīti ar Kartes apkalpošanas līgumu, ir pieejami papīra formā Uzņēmuma biroja telpās Uzņēmuma Darba dienā un elektroniski Uzņēmuma un Aizdevēja interneta vietnēs jebkurā laikā, izņemot tehniskos pārtraukumus un plānotās apkopes laikus.

2.9. Uzņēmums vai Aizdevējs ir tiesīgi jebkurā brīdī pieprasīt un Klientam ir pienākums iesniegt pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus, ko paredz  Vispārējie darījumu noteikumi un kas ir nepieciešami Klienta identifikācijai vai Kartes izsniegšanai / apkalpošanai. Klients atbild par Uzņēmumam vai Aizdevējam sniegtās informācijas un iesniegto dokumentu, tai skaitā identifikācijas dokumenta kopijas patiesumu un atbilstību. Ja Klients nesniedz vai atsakās sniegt pieprasīto informāciju vai dokumentus, vai arī ja Uzņēmumam vai Aizdevējam ir radušās aizdomas par Darījuma vai Klienta saistību ar nelikumīgām darbībām, Uzņēmumam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma un pasludināt Karti par nederīgu.

2.10. Klienta personas datus un informāciju par Darījumiem ar Karti Uzņēmums izmanto, apstrādā un nodod trešajām personām tikai tādā apjomā, kādā ir noteikts Uzņēmumam saistošajā Likumā, bet Aizdevējam - apmērā, kāds nepieciešams Uzņēmuma un Aizdevēja saistību pret Klientu izpildei vai savu tiesību realizēšanai. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, ka Uzņēmums ievāc, apstrādā un nodod iepriekš minētajām personām, t.sk. Aizdevējam Klienta sniegto informāciju un viņa personas datus, kā arī informāciju par Darījumiem ar Karti. Klients piekrīt, ka Uzņēmums ir tiesīgs nodot Klienta datus un informāciju par Darījumiem ar Karti trešajām personām, t.sk. Aizdevējam, ja tas ir nepieciešams Uzņēmuma Kartes apkalpošanas līgumā noteikto saistību izpildei vai savu tiesību realizēšanai.

2.11. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, ka Uzņēmums ir tiesīgs jebkurā brīdī nodot Aizdevējam no Kartes apkalpošanas līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Klientu.

3. KARTES KONTS

3.1. Saņemot un akceptējot Pieteikumu Kartes izsniegšanai, Uzņēmums atver Klientam Kartes kontu un Uzņēmumā noteiktajā kārtībā piešķir Kontam numuru.

3.2. Kartes kontu Klients var papildināt, Aizdevuma līgumā pielīgtajā kārtībā atmaksājot Kredītlimita ietvaros piešķirto Aizdevumu vai tā daļu uz kādu no Aizdevēja norēķinu kontiem, kas norādīti Aizdevēja rēķinos, ko tas izsniedz Klientam atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem. Iemaksas summa Aizdevēja norādītajā apmērā tiek ieskaitīta Kontā un tiek darīta pieejama Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) Uzņēmuma Darba dienas laikā no brīža, kad Aizdevējs ir nodevis Uzņēmumam visu informāciju, kas nepieciešama iemaksas ieskaitīšanai Kontā, pie nosacījuma, ka Klienta veiktās iemaksas summa nepārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru. Iemaksas, kuru summa pārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru, Uzņēmums neizpilda un Kontā neieskaita. Kredītlimita pieejamību Kartes kontā Darījumu veikšanai var ietekmēt no Uzņēmumss neatkarīgi apstākļi, t.sk. Aizdevēja rīcība, piemēram, nenododot Uzņēmumam naudas līdzekļus, kas paredzēti ieskaitīšanai Kartes kontā.

3.3. Klients var rīkoties ar tam pieejamo Kredītlimitu, veicot Darījumus saskaņā ar Noteikumiem.

3.4. Uzņēmums noraksta naudas līdzekļus no Kartes konta (attiecīgi samazinot Klienta pieejamo Kredītlimitu), izpildot ar Kartes kontam piesaistīto Karti veiktos Darījumus un ieturot Komisijas maksas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Kartes apkalpošanas līguma noteikumiem, tai skaitā šiem Noteikumiem, vai piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem.

3.5. Klientam Uzņēmuma noteiktajā kārtībā un atbilstoši Uzņēmuma prasībām ir jāpierāda savas tiesības rīkoties ar Kartes kontu vai Karti. Uzņēmumam nav pienākuma izpildīt Darījumu, ja Uzņēmumam ir pamats apšaubīt personas, kura vēlas rīkoties ar Kartes kontu vai Karti, tiesības to darīt. Šajā gadījumā Uzņēmuma atteikšanās izpildīt Darījumu nav uzskatāma par Uzņēmuma saistību nepildīšanu un Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šādu Uzņēmuma rīcību.

3.6. Klients ir tiesīgs brīvi rīkoties tikai ar Kredītlimitu to naudas līdzekļu apmērā, kas ir nodoti Uzņēmumam, un kas ir brīvi pieejams Klienta Kartes kontā, ja vien Puses nav vienojušās citādi vai Uzņēmums nav akceptējis pretējo.

3.7. Uzņēmumam nav pienākuma izpildīt Darījumu, ja Kartes kontam piesaistītā Kartes ir nederīga (tajā skaitā bloķēta) un tās darbība ir apturēta.

3.8. Uzņēmumam ir tiesības, bet nav pienākuma izpildīt Darījumu Kartes kontā tikai pēc attiecīgajam Kartes kontam piesaistītās Kartes Autorizācijas saskaņā ar Uzņēmumā noteikto kārtību.

3.9. Klients ir tiesīgs veikt Darījumus tikai Kartes kontā pieejamā Kredītlimita ietvaros un ievērojot Noteikumos un Cenrādī noteikto.

4. SKAIDRAS NAUDAS DARĪJUMI

4.1.  Skaidras naudas izņemšana no Kartes konta, t.sk. izmantojot tam piesaistīto Karti, nav atļauta un nav iespējama.

5. KARTES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

5.1. Kartes izsniegšana

5.1.1. Uzņēmums izdod Karti Klientam pēc Pieteikuma Kartes izsniegšanai saņemšanas un akceptēšanas, Konta atvēršanas un Kartes personalizācijas. Uzņēmums ir tiesīgs noteikt papildu informāciju vai dokumentus, kas Klientam jāiesniedz, lai saņemtu Karti vai aktivizētu Karti Darījumu veikšanai.

5.1.2. Aizdevējs nodrošina Kartes un PIN koda piegādi Klientam atbilstoši Klienta norādījumiem Pieteikumā. Cenrādī noteiktās Komisijas maksas par Kartes izsniegšanu vai piegādi, ja tādas tiek piemērotas, ietur Aizdevējs, ietverot tās Klientam izrakstītajā rēķinā.

5.1.3. Pēc Klienta pieprasījuma nodrošinot Kartes un PIN koda piegādi ar kurjeru, ne Uzņēmums, ne Aizdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu, tajā skaitā kurjera darbību vai bezdarbību, kā arī neatbild par Klienta zaudējumiem, kas radušies kurjera rīcības rezultātā, ja Uzņēmums vai Aizdevējs var pierādīt, ka Karte un PIN kods nosūtīti atbilstoši Klienta norādījumiem Pieteikumā.

5.1.4. Klientam, saņemot Karti, ir pienākums to parakstīt.

5.1.5. Uzņēmumam ir tiesības atteikties izsniegt Karti, nepaskaidrojot iemeslus.

5.1.6. Karte tiek izsniegta Klientam neaktīva. Lai aktivizētu Karti pēc tās saņemšanas, Klients ielogojas Pašapkalpošanas vietnē vai sazinoties ar Aizdevēju, sekojot Aizdevēja vai turpat Pašapkalpošanās vietnē esošajām norādēm. Karte ir derīga lietošanai tikai pēc tās aktivizēšanas.

5.2. Kartes lietošana

5.2.1. Karte ir Uzņēmuma īpašums un tiek nodota Klienta lietošanā. Tikai Klients ir tiesīgs veikt Darījumus ar Karti. Klients nav tiesīgs nodot Karti lietošanai trešajām personām.

5.2.2. Konstatējot krāpniecisku vai citādi aizdomīgu Darījumu risku attiecībā uz noteiktu Karti vai Karšu loku, Uzņēmumam ir tiesības noteikt ar Karti veicamo Darījumu limitus, tajā skaitā maksimālos limitus Darījumu skaitam un/vai summai noteiktā laika periodā, kā arī noteikt pastāvīgu Kartes konta lietošanas limitu. Uzņēmums ir tiesīgs ierobežot Karšu skaitu, kas izsniedzamas vienam Klientam vai saistītu Klientu grupai.

5.2.3. Klients var veikt Darījumus ar Karti tikai tādos Bankomātos un POS terminālos, kas apzīmēti ar Klientam izsniegtās Kartes zīmolu (logotipu) MasterCard.

5.2.4. Kopā ar Karti Uzņēmums izsniedz Klientam PIN kodu. PIN kods tiek izmantots Klienta identifikācijai, veicot Darījumus ar Kartes klātbūtni. Izmantojot Karti Bankomātos vai Darījumu veikšanai POS terminālos ar PIN koda pārbaudes funkciju, PIN koda ievadīšana juridiskā spēka ziņā ir uzskatāma par līdzvērtīgu Darījuma apstiprināšanai ar Klienta parakstu.

5.2.5. Veicot Darījumus ar Karti, Klienta pienākums ir parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu (POS termināla izdrukātā čeka vienu eksemplāru) vai apstiprināt Darījumu atbilstoši Noteikumu 5.2.7.punktam, iepriekš pārliecinoties par to, ka Darījumu apliecinošajā dokumentā norādītā Darījuma summa ir pareiza. Klients nedrīkst parakstīt Darījumu apliecinošu dokumentu vai apstiprināt Darījumu, ja Darījuma summa vai cita informācija dokumentā nav norādīta vai norādītā Darījuma summa nav pareiza.

5.2.6. Veicot Darījumus bez Kartes klātbūtnes, Klienta identifikācijai var tikt izmantoti Kartes dati (Kartes numurs, Derīguma termiņš un atsevišķos gadījumos arī CVC2/CVV2 kods un 3D Secure Parole). 3D Secure Paroles ievadīšana juridiskā spēka ziņā ir uzskatāma par līdzvērtīgu Darījuma apstiprināšanai ar Klienta parakstu. Darījumiem bez Kartes klātbūtnes Kartes lietotājam ik reizi pie Darījuma veikšanas ar SMS uz Kartes lietotāja tālruni tiek nosūtīts unikāls kods, kas ievadāms kā otrs autentifikācijas faktors Darījuma apstiprināšanai.

5.2.7. Veicot Darījumu ar Karti, Klients dod piekrišanu Darījuma veikšanai, apstiprinot šo Darījumu ar PIN kodu vai Noteikumu 5.2.6.punktā minētajiem Kartes datiem vai parakstot šo Darījumu apliecinošo dokumentu saskaņā ar Noteikumu 5.2.5. punktu.

5.2.8. Klienta pienākums ir apstiprināt viņa sankcionētos Darījumus atbilstoši Noteikumu 5.2.5.punkta prasībām visos gadījumos, kad Tirgotāja POS termināls nodrošina šādu iespēju. Veicot Darījumus, Klientam ir pienākums pēc Tirgotāja pieprasījuma uzrādīt savu personu apliecinošu dokumentu un piekrist Klienta datu ierakstīšanai Darījumu apliecinošajā dokumentā.

5.2.9. Klients nevar atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai pēc tam, kad viņš to ir sniedzis Tirgotājam, izņemot gadījumu, kad Klients par šādu iespēju ir vienojies ar Uzņēmumu un ir saņemta arī Tirgotāja piekrišana. Klients var vērsties pie Uzņēmuma ar rakstisku lūgumu atsaukt savu piekrišanu Darījuma veikšanai, iesniedzot Uzņēmumam korekti aizpildītu iesniegumu atbilstoši tā apstiprinātajai formai un dokumentus, kas apliecina šajā punktā minēto Tirgotāja piekrišanu.

5.2.10. Klients nav tiesīgs izmantot Karti nelikumīgiem mērķiem, tajā skaitā Darījumiem, kuru rezultātā tiek veikta apmaksa par nelikumīgām precēm vai pakalpojumiem. Uzņēmumam ir tiesības ierobežot Tirgotāju loku, kas pieņem apmaksai Karti, kā arī noteikt konkrētus Tirgotājus, kuru preču vai pakalpojumu apmaksa ar Karti nav iespējama, tai skaitā, ja ir radušās pamatotas aizdomas par to, ka Tirgotājs ir iesaistīts nelikumīgu vai Aizdomīgu Darījumu veikšanā. Drošības nolūkos (tajā skaitā, ja Karte ir pasludināta par nederīgu atbilstoši Noteikumu 5.4.5.3 vai 5.4.5.4.punktam vai esot šaubām par Kartes īstumu vai Darījumu likumību) Uzņēmums ir tiesīgs pieprasīt Tirgotājam atteikties apkalpot Karti vai konfiscēt to.

5.2.11. Klienta pienākums ir pieprasīt no Tirgotājiem visus dokumentus, kas apliecina ar Karti veiktos Darījumus, un glabāt minētos dokumentus vismaz 50 dienas pēc datuma, kad attiecīgā Darījuma summa ir norakstīta no Klienta Konta.

5.2.12. Klientam ir tiesības jebkurā laikā lūgt Uzņēmumam vai Aizdevējam pasludināt Karti par nederīgu un pieprasīt nozaudētās, nozagtās vai citādi prettiesiski atsavinātās Kartes darbības apturēšanu pa tālruni +371 67222 555 (Uzņēmuma Klientu atbalsts, pieejams angļu, krievu un latviešu valodā) vai citu tālruni, ko Uzņēmums vai Aizdevējs ir norādījis šim mērķim, un iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Līdz brīdim, kad Uzņēmums ir reģistrējis Klienta pieteikumu Kartes bloķēšanai, Klients ir atbildīgs par Darījumiem, kas veikti ar Karti (tai skaitā bez Kartes klātbūtnes).

5.2.13. Drošības nolūkos vai gadījumā, ja Klients nepilda Noteikumus vai Uzņēmumam ir pamatotas aizdomas par Kartes neatļautu vai nelikumīgu izmantošanu (piemēram, atkārtota vai vairākkārtēja nepareiza PIN koda vai citu Kartes datu ievadīšana), tajā skaitā Aizdomīgu vai Neparastu Darījumu veikšanu vai krāpnieciskām darbībām, vai gadījumos, kad ir būtiski pieaudzis risks, ka Klients nevarēs izpildīt savas finanšu saistības, Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšējā paziņojuma apturēt vai ierobežot Kartes darbību (bloķēt) un pasludināt to par nederīgu. Gadījumā, ja Klients nepilda starp Aizdevēju un Klientu noslēgtā Aizdevuma līguma noteikumus vai Klients neizpilda šo Noteikumu 2.4. un 2.9.punktā noteikto pienākumu iesniegt pieprasītos dokumentus, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt Uzņēmumam apturēt vai ierobežot Kartes darbību. Uzņēmums vai Aizdevējs informē Klientu pēc tā pieprasījuma par iemesliem Kartes darbības apturēšanai vai ierobežošanai, vai Kartes pasludināšanai par nederīgu, izņemot Likumā noteiktos gadījumus. Aizdevējam ir arī tiesības dot rīkojumu Uzņēmumam apturēt vai ierobežot Kartes darbību gadījumos, ja Klients pārkāpj Aizdevuma līguma noteikumus vai neizmanto pieejamo Kredītlimitu ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem. Šajā gadījumā Klientam, izvēloties uzsākt Kartes un Kredītlimita lietošanu, ir jāveic Kartes aktivizēšana Pašapkalpošanās vietnē vai jāpaziņo par to Aizdevējam pa tālruni.   

5.2.14. Saņemot Uzņēmuma rīkojumu pārtraukt Kartes lietošanu, Klientam nekavējoties jāpārtrauc Kartes lietošana, kā arī jāpilda Uzņēmuma turpmākie norādījumi šajā sakarā.

5.2.15. Uzņēmumam ir tiesības atteikt Autorizāciju un neizpildīt Darījumu šādos gadījumos:

5.2.15.1. Ja, izpildot Darījumu vai norakstot Komisijas maksu, tiktu pārsniegts (pārtērēts) Konta atlikums, ko veido vēl neizmantotā Kredītlimta daļa, atskaitot iepriekš Autorizēto Darījumu izpildei rezervētās naudas summas;

5.2.15.2. Ja, izpildot Darījumu, tiktu pārsniegti Kartes lietošanas limiti;

5.2.15.3. Ja attiecīgās Kartes lietošana ir apturēta vai ierobežota, vai Karte ir pasludināta par nederīgu (tajā skaitā bloķēta);

5.2.15.4. Kartei ir beidzies Derīguma termiņš;

5.2.15.5. Karte ir bojāta;

5.2.15.6. Klienta identifikācija nav sekmīga, tajā skaitā ir ievadīts nepareizs PIN kods, CVC2/CVV2 kods, 3D Secure Parole vai SMS kods;

5.2.15.7. Uzņēmumam ir aizdomas par Kartes nesankcionētu lietošanu vai Kartes viltojumu, tajā skaitā gadījumā, ja Autorizācijas brīdī Uzņēmumam tiek nosūtīti dati, kas neatbilst Uzņēmuma piešķirtajiem Kartes datiem;

5.2.15.8. Tirgotāja rīcībā esošais POS termināls vai Klienta izmantotais Bankomāts ir bojāts vai darbojas neatbilstoši, vai Tirgotāja darbinieks, noformējot Darījumu ar Karti, ir pieļāvis kļūdu, kā rezultātā Uzņēmumam Autorizācijas brīdī tika nosūtīta neatbilstoša (nekorekta, kļūdaina, pretrunīga vai maldinoša) informācija par Darījumu;

5.2.15.9. Netiek nodrošināti telekomunikāciju pakalpojumi vai ir radušās citas tehniskas problēmas;

5.2.15.10. Tiek izbeigtas darījuma attiecības ar Klientu (Uzņēmums pārstāj sniegt Klientam Pakalpojumus);

5.2.15.11. Citos Likumā paredzētajos gadījumos.

5.2.16. Ja Kartes Derīguma termiņš beidzies vai Karte ir pasludināta par nederīgu, vai arī ja kāda no Pusēm vienpusējā kārtībā atkāpjas no Kartes apkalpošanas līguma atbilstoši Noteikumiem, Karte ir jānodod atpakaļ Uzņēmumam vai jāiznīcina. Iznīcinot Karti, Klients nodrošina, ka tas notiek tādā veidā, lai Kartes plastikāts kļūtu neizmantojams un neatjaunojams līdz tā iepriekšējam stāvoklim (piem., sagriezts tā, lai Kartes numurs, paraksts, čips un magnētiskais celiņš netiktu atstāts veselā, nebojātā veidā).

5.3. Kartes, PIN koda un paroļu glabāšana

5.3.1. Saņemot Karti un PIN kodu, Klientam ir jāiegaumē PIN kods un tad jāiznīcina PIN. Klienta pienākums ir glabāt Pieejas Datus, Karti un PIN kodu ar pienācīgu rūpību un veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to drošību un nepieļautu to nokļūšanu trešo personu rīcībā. Klients nav tiesīgs pierakstīt un glabāt Pieejas Datus un PIN kodu viegli identificējamā veidā, tajā skaitā uz Kartes vai cita priekšmeta, kas tiek turēts kopā ar Karti, vai izpaust PIN kodu trešajām personām.

5.3.2. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Uzņēmumu par Pieejas Datu, Kartes vai PIN koda nozaudēšanu, zādzību vai citu gadījumu, kā rezultātā Karte vai PIN kods  ir pazuduši, kā arī ja Karte ir bojāta vai ja trešā persona ir uzzinājusi PIN kodu, zvanot pa tālruni +371 67222 555 vai citu tālruni, ko Uzņēmums ir norādījis šim mērķim, vai arī iesniedzot Uzņēmumam rakstisku paziņojumu klātienē tā birojā. Klientam ir pienākums katru mutisku paziņojumu Uzņēmumam par šajā punktā minēto apstākļu iestāšanos pēc iespējas īsākā laikā apstiprināt rakstiskā veidā. Par ārzemēs nozaudētu vai nozagtu Karti Klients var informēt Uzņēmumu caur jebkuru banku ārzemēs, kas apkalpo MasterCard kartes. Saņemot Klienta paziņojumu, Uzņēmums aptur Kartes darbību un pasludina to par nederīgu līdz brīdim, kamēr Uzņēmums saņem Klienta rakstisku rīkojumu Kartes darbības atjaunošanai. Ja Karte ir pasludināta par nederīgu, Klients ir tiesīgs, vienojoties ar Uzņēmumu, iesniegt Pieteikumu nederīgas Kartes aizvietošanai un apmainīt nederīgu Karti pret jaunu, samaksājot Cenrādī norādīto Komisijas maksu.

5.3.3. Klientam ir pienākums glabāt Karti tā, lai tā neatrastos augstā temperatūrā, stipru elektromagnētisko lauku tuvumā vai kopā ar mobilo tālruni, kā arī sargāt Karti no mehāniskiem bojājumiem.

5.3.4. Uzņēmumam ir tiesības, bet (līdz brīdim, kad Klients ir informējis Uzņēmumu pienācīgā kārtībā) nav pienākuma apturēt Kartes darbību un pasludināt to par nederīgu, ja Uzņēmums uzzina par apstākļiem, kas dod pamatu secināt, ka PIN kods, 3D Secure Parole vai Karte tiek izmantoti prettiesiski, vai gadījumā, ja ir aizdomas, ka Klients veic krāpnieciskas darbības ar Karti, vai pastāv šaubas par personas, kura lieto Karti, identitāti.

5.3.5. Kartes lietotājam rodoties šaubām par to, ka trešajām personām ir kļuvusi zināma Balss parole vai 3D Secure Parole, ir pienākums nekavējoties informēt par to Aizdevēju un Uzņēmumu.

5.4. Kartes Derīguma termiņš, Kartes atjaunošana un aizvietošana

5.4.1. Kartes Derīguma termiņš ir norādīts Kartes virspusē. Karte ir derīga līdz norādītā mēneša pēdējam datumam, to ieskaitot.

5.4.2. Uzņēmumam pēc saviem ieskatiem, bez atsevišķa Klienta pieteikuma, bet ar iepriekš saņemtu Aizdevēja piekrišanu ir tiesības atjaunot Karti, t.i. aizvietot esošo, izgatavojot Karti ar jaunu Derīguma termiņu iepriekšējās vietā un ieturēt Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, ja vien Klients vai Aizdevējs nav devis Uzņēmumam rakstisku rīkojumu par pretējo vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Derīguma termiņa beigām.

5.4.3. Ja Uzņēmums nav patstāvīgi atjaunojis Karti saskaņā ar Noteikumu 5.4.2.punktu, Klients pēc Derīguma termiņa beigām var iesniegt Uzņēmumam pieteikumu Kartes atjaunošanai. Šajā gadījumā, ja Uzņēmums un Aizdevējs akceptē Kartes atjaunošanu, Uzņēmums 3 (trīs) Darba dienu laikā izgatavo un izsniedz Klientam Karti ar jaunu Derīguma termiņu.

5.4.4. Saņemot Karti ar jaunu Derīguma termiņu, Klients iznīcina iepriekšējo Karti vai nodod to Uzņēmumam.

5.4.5. Karte nav derīga lietošanai, ja:

5.4.5.1. tai ir beidzies Derīguma termiņš; vai

5.4.5.2. tā ir bojāta (par bojātu tiek uzskatīta Karte, kam nav iespējams elektroniski nolasīt tās informācijas nesējā – magnētiskajā celiņā vai mikroshēmā – iestrādāto informāciju, kā arī tāda, kam plastikāta mehānisko bojājumu vai nolietošanās dēļ nav pilnībā redzams Kartes numurs, Derīguma termiņš, Kartes drošības pazīmes vai Klienta paraksts); vai

5.4.5.3. tā ir bloķēta Kartes vai PIN koda zādzības vai citas prettiesiskas atsavināšanas dēļ, saskaņā ar Uzņēmuma lēmumu atbilstoši Noteikumu 5.2.13., 5.3.4., 9.3. vai 9.5.punktam vai citos Likumā paredzētajos gadījumos; vai

5.4.5.4. tā ir viltota.

5.4.6. Karte ir uzskatāma par viltotu, ja:

5.4.6.1. Kartes izskats vai dizains neatbilst Uzņēmuma noteiktajam Kartes izskatam vai dizainam; vai

5.4.6.2. Kartes drošības pazīmes neatbilst starptautisku maksājumu karšu organizāciju prasībām; vai

5.4.6.3. ir konstatētas citas viltojuma pazīmes, tajā skaitā Kartes informācijas nesējā (plastikātā, magnētiskajā celiņā vai mikroshēmā) iestrādātās informācijas pārveidošanas pazīmes, kā minēts Noteikumu 12.4.punktā.

5.4.7. Bojātas Kartes, ar kurām nav iespējams norēķināties, kā arī nozaudētas, nozagtas vai citādi prettiesiski atsavinātas Kartes ir iespējams apmainīt pret derīgām (aizvietot), Klientam korekti aizpildot un iesniedzot Uzņēmumam vai Aizdevējam attiecīgu pieteikumu atbilstoši Uzņēmumss apstiprinātai formai, un samaksājot Cenrādī norādīto Komisijas maksu. Šajā gadījumā, ja Uzņēmums ir piekritis Kartes aizvietošanai, nederīgās Kartes vietā tas 3 (trīs) Darba dienu laikā izgatavo un izsniedz Klientam jaunu Karti ar jaunu Derīguma termiņu vai arī jaunu Karti ar Derīguma termiņu, kāds bija aizvietojamajai Kartei, ja Karte bojāta vai bloķēta Klienta vainas dēļ. Bojāto Karti Klients iznīcina. Gadījumā, ja aizvietošanas pieteikums tiek izpildīts, kad līdz iepriekšējās Kartes Derīguma termiņa beigām ir atlicis mazāk par 6 (sešiem) mēnešiem, Uzņēmums ir tiesīgs atteikties aizvietot Karti un izsniedz Klientam atjaunotu Karti ar jaunu Derīguma termiņu.

5.4.8. Uzņēmums neaizvieto bojātu Karti, ja tai tiek konstatētas viltojuma pazīmes. Viltotas Kartes tiek anulētas, tās nav iespējams apmainīt pret derīgām Kartēm vai izmantot Darījumu apmaksai.

5.4.9. Uzņēmums ir tiesīgs neaizvietot bojātu Karti, ja tās bojājumi neliedz nolasīt Kartes datus no informācijas nesēja (magnētiskā celiņa, plastikāta vai mikroshēmas) un lietot Karti Darījumu apmaksai. Šādas Kartes nav uzskatāmas par nederīgām.

5.4.10. Ja Klients pieprasa atjaunot vai aizvietot nederīgu Karti, Uzņēmumam ir tiesības atteikties izpildīt šādu pieteikumu, ja Klients nepilda savas saistības, tajā skaitā Noteikumos vai Likumā paredzētos pienākumus attiecībā uz Kartes lietošanu, kā arī tad, ja Karte ir pasludināta par nederīgu saskaņā ar Noteikumu 5.2.13.punktu.

5.4.11. Uzņēmums ir tiesīga atteikt Kartes aizvietošanu, ja Klients ir nekorekti, nepilnīgi vai neatbilstoši aizpildījis pieteikumu.

5.5. No Kartes lietošanas izrietošās finanšu saistības

5.5.1. Klientam ir pienākums iepazīties ar Cenrādi, kā arī sekot izmaiņām tajā un savlaicīgi samaksāt Komisijas maksas par Darījumiem ar Karti atbilstoši Cenrādim. Pieteikuma parakstīšana un iesniegšana Uzņēmumam vai Aizdevējam un Kartes saņemšana nozīmē, ka Klients ir piekritis Cenrādim.

5.5.2. Ja Darījums ar Karti ir veikts valūtā, kas atšķiras no Konta valūtas, un attiecīgā Darījuma apstrādi veic MasterCard norēķinu centrs, tad piemērojami šādi noteikumi:

5.5.2.1. Ja Darījums nav veikts eiro, tad Darījuma summa Darījuma valūtā tiek konvertēta eiro saskaņā ar starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard noteikto valūtas maiņas kursu Darījuma apstrādes dienā;

5.5.2.2. Par Darījuma summas valūtas maiņu Klients maksā Uzņēmumam valūtas konvertācijas uzcenojumu Cenrādī noteiktajā apmērā no Darījuma summas, kas konvertēta Konta valūtā. Valūtas maiņas uzcenojuma summa tiek automātiski pieskaitīta Darījuma summai Konta valūtā un var netikt uzrādīta atsevišķi.

5.5.3. Ja Darījums ar Karti ir veikts valūtā, kas atšķiras no Konta valūtas, un Darījuma apstrādi pilnībā veic Uzņēmums, tad tiek veikta Darījuma summas valūtas maiņa uz eiro saskaņā ar Uzņēmuma noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir spēkā Darījuma apstrādes brīdī.

5.5.4. Papildus Cenrādī un Noteikumu 5.5.2.2. apakšpunktā noteiktajām Komisijas maksām gadījumos, kad Darījums ar Karti ir veikts ārvalstīs vai ārvalstu valūtā, Uzņēmumam ir tiesības norakstīt no Konta papildu maksas, ko nosaka starptautiskās maksājumu karšu organizācijas.

5.5.5. Uzņēmums noraksta no Konta Darījuma summu un attiecīgās Komisijas maksas tajā dienā, kad Uzņēmums ir saņēmis attiecīgā Darījuma apmaksas rīkojumu no Tirgotāja vai starptautiskās maksājumu karšu organizācijas norēķinu centra. Pirms Darījuma saņemšanas un Darījuma summas norakstīšanas no Konta Uzņēmumam ir tiesības bloķēt attiecīgo Darījuma summu un ar to saistītās Komisijas maksas Klienta Kontā, atbilstoši samazinot pieejamo Kredītlimitu un ierobežojot bloķēto summu izmantošanu. Uzņēmumam ir tiesības norakstīt no Konta Darījuma summu un attiecīgās Komisijas maksas arī citos Uzņēmuma noteiktajos datumos.

5.5.6. Klientam ir pienākums nodrošināt, lai Kredītlimita summa, kas nepieciešama Darījuma summas, attiecīgo Komisijas maksu un citu maksājumu samaksai, būtu brīvi pieejama.

5.5.7. Ja Kartes Konts ir bloķēts vai slēgts jebkādu iemeslu dēļ, naudas līdzekļi, ko Uzņēmums saņēmis par atmaksātajiem Darījumiem vai apmierinātajām reklamācijām, ja tādi ir, tiek pārskaitīti Aizdevējam. Klientam ir zināms un saprotams, ka šādā gadījuma visi jautājumi saistībā ar minētajiem naudas līdzekļiem risināmi, Klientam vēršoties nepastarpināti pie Aizdevēja.

5.6. Papildu noteikumi Kartes lietošanai

5.6.1. Klients var izmantot Karti gan Uzņēmuma, gan Aizdevēja piedāvāto pakalpojumu vai labumu saņemšanai. Kartes lietošanu Aizdevēja pakalpojumu vai labumu saņemšanai, kā arī Klienta un Aizdevēja savstarpējās tiesiskās attiecības saistībā ar Kartes izmantošanu šādā gadījumā regulē Aizdevēja izdotie tā pakalpojumu vai labumu izmantošanas noteikumi.

5.6.2. Uzņēmums nav atbildīgs par Aizdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un labumiem, kā arī jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam rodas saistībā ar Aizdevēja pakalpojumiem, labumiem vai to izmantošanu.

6. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA PAR DARĪJUMIEM

6.1. Pēc Darījuma summas norakstīšanas no Konta Uzņēmums nodrošina Klientam iespēju saņemt šādu informāciju par Darījumu:

6.1.1. Autorizācijas kods, kas ļauj Klientam identificēt attiecīgo Darījumu;

6.1.2. Informācija par Darījuma summas saņēmēju (Tirgotāja nosaukums, Bankomāta rekvizīti);

6.1.3. Darījuma summa Darījuma valūtā;

6.1.4. Darījuma summa Konta valūtā;

6.1.5. Komisijas maksa, ko Klients maksā par Darījuma veikšanu, ja tāda ir noteikta saskaņā ar Cenrādi;

6.1.6. Ja tiek veikta valūtas maiņa, valūtas maiņas kurss;

6.1.7. Valutēšanas datums Darījuma summas norakstīšanai no Konta.

6.2. Klients var bez maksas saņemt Noteikumu 6.1. punktā minēto informāciju:

6.2.1. elektroniski Pašapkalpošanās vietnē jebkurā laikā;

6.2.2. papīra formā Uzņēmuma birojā tā Darba dienas laikā, aizpildot un iesniedzot Uzņēmumam pieteikumu atbilstoši tā apstiprinātajai formai, ja Klientam nav pieejas internetam vai Pašapkalpošanās vietnei, - vienu reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo  kalendāro mēnesi.

6.3. Ja Klients vēlas saņemt Noteikumu 6.1.punktā minēto informāciju papīra formā biežāk par 6.2.2. punktā noteikto,  Klients maksā Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, ja Cenrādī tāda paredzēta.

6.4. Pārskati un informācija tiek sagatavota elektroniski un tiek izsniegta datorizdrukas formā. Aizdevējs nodrošina, ka elektroniski sagatavotā informācija, tai skaitā par Konta izrakstu, ir brīvi pieejama nemainīga Pašapkalpošanās vietnē vismaz divus gadus. Klients piekrīt, ka visi elektroniski sagatavotie dokumenti, tajā skaitā, bet ne tikai, šajā punktā minētie pārskati un informācija, kā arī Pašapkalpošanās vietnē pieejamie Konta izraksti un citi dokumenti, ir uzskatāmi par Aizdevēja elektroniski parakstītiem. Jebkurš Pašapkalpošanās vietnē pieejamais elektroniski sagatavotais dokuments ir derīgs bez paraksta vai zīmoga un juridiskā spēka ziņā ir uzskatāms par līdzvērtīgu papīra veidā sagatavotajam un Uzņēmuma vai Aizdevēja parakstītam dokumentam. Klients ir tiesīgs prasīt Uzņēmumam vai Aizdevējam apstiprināt to elektroniskā paraksta autentiskumu.

6.5. Jebkuram Klientam ir pienākums patstāvīgi sekot Konta atlikumam, kā arī ne retāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī pārbaudīt informāciju par Darījumiem, ko Klients saskaņā ar Noteikumiem var saņemt no Uzņēmuma un Aizdevēja, un pārliecināties par Darījumu pareizību. Klientam ir pienākums nekavējoties, tiklīdz viņš ir uzzinājis par kļūdaini izpildītu vai nesankcionētu Darījumu vai ir pamanījis citas kļūdas saistībā ar Konta vai Kartes lietošanu vai apkalpošanu, bet ne vēlāk kā 50 kalendāro dienu laikā pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no Konta rakstveidā paziņot par to Uzņēmumam. Ja Klientam nav iespējas informēt Uzņēmumu par nesankcionētu vai kļūdainu EEZ Darījumu šai punktā noteiktajā termiņā, Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Uzņēmumu par to rakstveidā ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā pēc naudas līdzekļu norakstīšanas no Konta. Ja Klients nav iesniedzis Uzņēmumam šādu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmums ir tiesīgs uzskatīt, ka Klientam nav pretenziju saistībā ar šajā laika periodā veiktajiem Darījumiem. Vēlāk iesniegtās pretenzijas Uzņēmums ir tiesīgs noraidīt. Informācijas par Darījumiem nesaņemšana, ja tā ir bijusi pieejama Klientam saskaņā ar Noteikumiem, neatbrīvo Klientu no atbildības par Darījumiem.

7. ATBILDĪBA

7.1. Klients atlīdzina Uzņēmumam visus zaudējumus, kurus tas ir nodarījis, neizpildot vai nepienācīgi izpildot Noteikumos noteiktās saistības.

7.2. Klients ir atbildīgs par Uzņēmumam iesniegtās informācijas un dokumentu īstumu, pilnīgumu, pareizību, spēkā esību un savlaicīgu iesniegšanu, kā arī Kontā veikto Darījumu likumību. Uzņēmums nav atbildīgs par Klienta vai trešās personas radītiem zaudējumiem. Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies pašam Klientam vai Uzņēmumam tādēļ,  ka Klients ir iesniedzis Uzņēmumam viltotus vai nepareizi vai nepilnīgi aizpildītus dokumentus.

7.3. Klients ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klienta krāpniecisku darbību vai Uzņēmuma maldināšanas dēļ.

7.4. Līdz brīdim, kad Uzņēmums ir saņēmis Klienta rīkojumu apturēt Kartes darbību vai pasludināt to par nederīgu saskaņā ar 5.3.2.punktu, Klients uzņemas visu atbildību par Darījumiem ar Karti.

7.5. Rakstiska paziņojuma neiesniegšana Uzņēmumam par Noteikumu 5.2.12. vai 5.3.2.punktā minēto apstākļu iestāšanos uzskatāma par pierādījumu tam, ka Klients ir rīkojies neuzmanīgi, un tādā gadījumā Klients ir pilnībā atbildīgs par šādas neuzmanības sekām.

7.6. Pēc tam, kad Uzņēmums ir saņēmis rakstisku paziņojumu par Noteikumu 5.2.12. vai 5.3.2.punktā minēto apstākļu iestāšanos, Klients atbild tikai par tiem zaudējumiem, kas radušies, ja:

7.6.1. Karte ir prettiesiski izmantota un krāpniecisks Darījums ir apstiprināts ar PIN kodu, vai kādu citu identifikācijas pierādījumu vai personalizētu drošības elementu; vai

7.6.2. Klients ir rīkojies neuzmanīgi vai ar ļaunu nolūku.

7.7. Klients atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Kartes prettiesiskas izmantošanas dēļ, ja Klients ir pārkāpis Noteikumos vai Likumā noteiktās prasības attiecībā uz Kartes lietošanu vai ja Klients ir veicis krāpnieciskas darbības.

7.8. Nosakot atbildību par apstrīdētajiem EEZ Darījumiem, ir piemērojami šādi noteikumi:

7.8.1. Ja Uzņēmums Noteikumu 6.5.punktā noteiktajā termiņā ir saņēmis Klienta paziņojumu par nesankcionētu Darījumu, Uzņēmums nekavējoties, tiklīdz tas ir pārliecinājies, ka Darījums ir nesankcionēts, atmaksā Klientam šī Darījuma summu vai atjauno Kontu, no kura attiecīgā Darījuma summa tika norakstīta, tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms nesankcionētā Darījuma veikšanas. Šī punkta noteikumi nav piemērojami un par nesankcionētu Darījumu atbild pats Klients, ja tas ir rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Noteikumus vai Likumu;

7.8.2. Klientam ir tiesības saņemt no Uzņēmuma apstiprināta un jau izpildīta Darījuma summas atmaksu, ja vienlaicīgi pastāv abi šādi nosacījumi:

7.8.2.1. apstiprinot Darījumu, nav bijusi norādīta precīza tā summa; un

7.8.2.2. Darījuma summa ir lielāka, nekā Klients to pamatoti būtu varējis attiecīgajam Darījumam paredzēt, ņemot vērā datus par viņa iepriekšējiem Darījumiem, Noteikumus un attiecīgos Darījuma apstākļus.

7.8.3. Klients pēc Uzņēmuma pieprasījuma iesniedz pierādījumus attiecībā uz Noteikumu 7.8.2.punktā minētajiem nosacījumiem. Šo nosacījumu izpildi Klients nevar pamatot ar apsvērumiem, kas saistīti ar valūtas maiņu, ja ir piemērots valūtas maiņas kurss saskaņā ar Noteikumiem;

7.8.4. Klients var prasīt naudas līdzekļu atmaksu saskaņā ar Noteikumu 7.8.2.punktu 8 (astoņu) nedēļu laikā no datuma, kad attiecīgā Darījuma summa ir norakstīta no Konta;

7.8.5. Uzņēmums atmaksā Noteikumu 7.8.2.punktā minēto Darījuma summu vai sniedz Klientam atmaksas atteikuma pamatojumu 10 (desmit) Uzņēmuma Darba dienu laikā pēc Klienta pretenzijas pieteikuma un Noteikumu 7.8.3.punktā minēto pierādījumu saņemšanas. Uzņēmums ir tiesīgs līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai bloķēt Kontā ieskaitīto naudas summu, ko Uzņēmums atmaksājis saskaņā ar šo punktu, attiecīgi samazinot pieejamo Kredītlimitu.

7.9. Uzņēmums neatbild Klientam par neizpildītu vai nepienācīgi izpildītu vai nesankcionētu Darījumu, ja Klients nav paziņojis Uzņēmumam par šādu Darījumu saskaņā ar Noteikumu 6.5. vai 7.8.4.punktu (attiecīgi).

7.10. Uzņēmums neatbild par Darījuma izpildi saskaņā ar Noteikumiem, ja Darījuma Autorizācija ir bijusi atteikta.

7.11. Uzņēmums neatbild Klientam par Darījuma neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, ja tā notikusi Likuma izpildes dēļ.

7.12. Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies Darījumu izpildē iesaistīto trešo personu rīcības dēļ, tajā skaitā, ja Tirgotājs atteicies pieņemt Karti samaksai par tā tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, arī gadījumos, kad nedarbojas Tirgotāja izmantotais POS termināls vai ir traucēti telekomunikāciju sakari starp Tirgotāja POS terminālu un to apkalpojošu uzņēmumu vai starptautisko maksājumu karšu apstrādes centriem, kas neļauj Tirgotājam veikt Autorizāciju.

7.13. Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, kas ir radušies, Uzņēmumam apturot vai ierobežojot Kartes darbību vai lietošanu saskaņā ar Noteikumiem vai Aizdevuma līguma noteikumiem.

7.14. Uzņēmums neatbild par zaudējumiem, kas radušies kādā valstī noteikto valūtas maiņas vai skaidras naudas izmaksas ierobežojumu vai specifiskās kārtības dēļ.

7.15. Uzņēmums atbild par precīzu Darījuma izpildi atbilstoši Darījuma rīkojumam un saskaņā ar Likumā noteikto, ciktāl Uzņēmumam ir faktiska iespēja ietekmēt Darījuma vai kāda tā posma izpildi. Ja Darījums ir izpildīts kļūdaini un saskaņā ar šo punktu Uzņēmums ir atbildīgs par Darījuma izpildi, Uzņēmums nekavējoties atmaksā Klientam kļūdaini izpildītā Darījuma summu vai atjauno Klienta Kontu tādā stāvoklī, kādā tas būtu bijis, ja kļūdainais Darījums nebūtu izpildīts.

8. VALŪTA UN PIEMĒROJAMAIS VALŪTAS MAIŅAS KURSS

8.1. Uzņēmums izpilda Darījumu Darījuma rīkojumā norādītajā valūtā. Uzņēmums noraksta Darījuma summu no Klienta Konta tajā valūtā, kādā ir atvērts attiecīgais Klienta Konts.

8.2. Uzņēmumam ir tiesības izpildīt Darījumu citā valūtā, ja Darījuma izpilde noteiktajā valūtā nav iespējama tādu apstākļu dēļ, par kuriem Uzņēmums nav atbildīgs vai kas nav iestājušies Uzņēmuma darbību dēļ.

8.3. Ja Darījuma valūta atšķiras no attiecīgā Konta valūtas, kurā šī Darījuma summa ir ieskaitāma vai no kura tā ir norakstāma, tiek veikta Darījuma summas valūtas maiņa Noteikumos noteiktajos gadījumos saskaņā ar attiecīgajā gadījumā piemērojamo valūtas maiņas kursu.

8.4. Informācija par Uzņēmuma noteiktajiem valūtas maiņas kursiem ir pieejama Klientam Uzņēmuma biroja telpās tā Darba dienā un Uzņēmuma interneta vietnē - jebkurā laikā.

8.5. Uzņēmuma noteikto valūtas maiņas kursu izmaiņas tas piemēro nekavējoties bez iepriekšējas paziņošanas Klientam. Uzņēmums informē Klientu par Uzņēmuma noteikto valūtas maiņas kursu izmaiņām, izvietojot šo informāciju Uzņēmuma biroja telpās un Uzņēmuma interneta vietnē.

8.6. Starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard noteiktās valūtas maiņas kursu izmaiņas Uzņēmums piemēro nekavējoties bez iepriekšējas paziņošanas Klientam.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

9.1. Uzņēmumam ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt Noteikumus, informējot Klientu par izmaiņām tajos, publicējot izmaiņas Uzņēmuma un Aizdevēja interneta vietnēs vismaz 10 (desmit) dienas pirms to stāšanās spēkā vai, ja tās attiecas uz maksājumu pakalpojumiem, vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms to stāšanās spēkā.

9.2. Klientam ir pienākums sekot izmaiņām Noteikumos, Cenrādī un citos noteikumos, kas veido Kartes apkalpošanas līgumu. Tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis grozījumiem, ja Klients līdz ierosinātajai (plānotajai) grozījumu spēkā stāšanās dienai nav paziņojis Uzņēmumam par saviem iebildumiem pret šiem grozījumiem. Ja Klients šādiem grozījumiem nepiekrīt, tam ir tiesības nekavējoties un bez soda sankciju piemērošanas izbeigt Kartes apkalpošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot Uzņēmumam līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

9.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma, iesniedzot Uzņēmumam attiecīgu rakstisku paziņojumu. Klientam ir tiesības, vienojoties ar Uzņēmumu, atsaukt savu paziņojumu par atkāpšanos no Kartes apkalpošanas līguma.

9.4. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma, paziņojot par to Klientam vismaz  60 kalendārās dienas iepriekš.

9.5. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā, t.sk. pēc Aizdevēja rīkojuma atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma bez iepriekšēja paziņojuma Klientam, ja Klients pārkāpj Kartes apkalpošanas līgumu vai Noteikumus, vai Aizdevuma līgumu, vai citos Likumā paredzētajos gadījumos.

9.6. Ja kāda Puse ir paziņojusi otrai Pusei par atkāpšanos no Kartes apkalpošanas līguma, Uzņēmumam ir tiesības:

9.6.1. neizpildīt Klienta Darījumus;

9.6.2. anulēt Kredītlimitu, apturēt Kartes darbību un pasludināt Karti par nederīgu;

9.6.3. vienpusējā kārtībā atkāpties no līgumiem, kas noslēgti starp Pusēm par citu Pakalpojumu sniegšanu;

9.6.4. slēgt Kontu.

9.7. Kartes apkalpošanas līgums uzskatāms par izbeigtu tikai pēc tam, kad Puses pilnā apmērā ir izpildījušas savas saistības, kas izriet no Kartes apkalpošanas līguma un Klients ir pilnā apmērā izpildījis savas saistības pret Aizdevēju, kas izriet no Aizdevuma līguma.

10. KONTA UN KARTES SLĒGŠANA

10.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā rakstiski pieprasīt slēgt Karti, iesniedzot Aizdevējam pieteikumu atbilstoši tā sagatavotajai formai. Klienta pieprasījums slēgt Karti vienlaicīgi uzskatāms arī par Klienta paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Kartes apkalpošanas līguma.

10.2. Pēc pieteikuma par Kartes slēgšanu iesniegšanas Klients nav tiesīgs veikt Darījumus ar Karti un Uzņēmumam ir tiesības neizpildīt Darījumus, sākot ar brīdi, kad tas ir saņēmis Klienta Kartes slēgšanas pieteikumu no Aizdevēja.

10.3. Saņemot Klienta pieprasījumu slēgt Karti, Uzņēmums nekavējoties aptur pieteikumā norādītās Kartes darbību un pasludina to par nederīgu, informē Aizdevēju, kā arī liedz pieeju Kredītlimitam Kartes kontā un anulē to. Uzņēmums slēdz Kartes kontu uz Klienta pieteikuma pamata pēc tam, kad Aizdevējs ir apstiprinājis, ka Klients ir izpildījis no Aizdevuma līguma izrietošās saistības pilnā apmērā.

10.4. Uzņēmuam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma anulēt Kredītlimitu (ja tāds ir) un slēgt Kontu vai tam piesaistīto Karti zemāk minētajos gadījumos:

10.4.1. ja 12 (divpadsmit) mēnešus Kontā nav veikti Darījumi vai iemaksas Konta papildināšanai atbilstoši šiem Noteikumiem, un Kontā nav kredīta (pozitīvā) atlikuma;

10.4.2. pēc Aizdevēja rīkojuma, ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda Aizdevuma līguma vai citu ar Aizdevēju noslēgto līgumu noteikumus;

10.4.3. citos Noteikumos, starp Pusēm noslēgtā līgumā vai Likumā paredzētajos gadījumos.

10.5. Uzņēmums ir tiesīgs neatjaunot vai neaizvietot Karti, kas slēgta atbilstoši Noteikumiem.

11. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

11.1. Jebkādas pretenzijas vai sūdzības par Kontiem vai Kartēm, tajā skaitā par Darījumiem, Karšu pieņemšanu vai nepieņemšanu apmaksai, Kontu atlikumiem, Komisijas maksām, Noteikumu vai Likuma neievērošanu ir iesniedzamas Uzņēmumam Noteikumu 6.5. vai 7.8.4.punktā (attiecīgi) minētajos termiņos. Pretenzijas un sūdzības Uzņēmums pieņem tikai no Klienta. Klients var iesniegt pretenziju, rakstveidā aizpildot Uzņēmumam adresētu pieteikumu atbilstoši tā apstiprinātajai formai iesniedzot to ar ar Aizdevēja starpniecību elektroniskā  formā vai arī personīgi Uzņēmuma birojā tā Darba dienās un darba laikā, korekti un pilnīgi norādot visus Uzņēmuma pieprasītos rekvizītus, tajā skaitā Klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, Kartes numuru, Darījuma detaļas vai citus datus, ko Klients apstrīd, kā arī faktus un apstākļus, kas pamato pretenziju un pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Pretenzijas pieteikumam jāpievieno Klienta rīcībā esošie dokumenti, tajā skaitā apstrīdamo Darījumu apliecinošie dokumenti, kas pamato pretenziju vai paskaidro tās iesniegšanas iemeslus.

11.2. Klientam ir pienākums pārbaudīt Tirgotāju izsniegtos Darījumus apliecinošus dokumentus (čekus, kvītis u.c.) uzreiz pēc Darījuma apmaksas un nekavējoties ziņot Tirgotāja darbiniekam par konstatētajām neatbilstībām. Tikai tad, ja Tirgotājs nespēj vai atsakās labot Klienta konstatētās neatbilstības vai citādi novērst Klientam nodarīto zaudējumu, Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas pieteikumu Uzņēmumam.

11.3. Pretenzijas, kas ir iesniegtas par Darījuma summas atbilstību, Uzņēmums izskata tikai tad, ja Klients pretenzijas pieteikumam pievieno Darījumu apliecinošus dokumentus vai to kopijas. Ja Klients nevar pēc Uzņēmuma pieprasījuma nodrošināt Darījumu apliecinošu dokumentu savlaicīgu iesniegšanu, Uzņēmums ir tiesīgs atteikt pretenzijas pieteikuma izskatīšanu un noraidīt pretenziju. Uzņēmumam nav pienākuma pašam pieprasīt no Tirgotāja Darījumu apliecinošus dokumentus, kamēr nav saņemts atbilstošs Klienta rakstiskais rīkojums.

11.4. Pretenzijas par Darījumiem Uzņēmums izskata saskaņā ar starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard noteikumiem un pieņem lēmumu par pretenzijas pamatotību, balstoties uz šajos noteikumos atrunātajām normām, pierādīšanas pienākumiem un līdzekļiem, ciktāl šīs normas nav pretrunā ar Likumu.

11.5. Klienta iesniegto pretenzijas pieteikumu Uzņēmums izskata un sniedz Klientam atbildi 10 darba dienu laikā pēc korekti aizpildīta pretenzijas pieteikuma un  atsevišķos gadījumos - Uzņēmuma pieprasīto pavaddokumentu, tajā skaitā Darījumu apliecinošu dokumentu un Noteikumu 7.8.3.punktā minēto pierādījumu - saņemšanas, tajā skaitā:

11.5.1. apmierina pretenziju un informē pretenzijas iesniedzēju par pretenzijas prasījuma izpildes termiņiem un kārtību;

11.5.2. noraida pretenziju un sniedz pretenzijas iesniedzējam pamatotu atteikumu;

11.5.3. informē par pretenzijas izskatīšanas gaitu un papildu pasākumiem vai laiku, kas nepieciešams Uzņēmumam pretenzijas izskatīšanai pēc būtības, tajā skaitā pretenzijas pieteikumā minēto faktu un apstākļu noskaidrošanai, pamatotības noteikšanai.

Uzņēmums ir tiesīgs sniegt Klientam atbildi uz tā pretenzijas pieteikumu vai sūdzību 15 – 35 darba dienu laikā, ja to paredz vai atļauj Likums.

11.6. Uzņēmums atbildi uz pretenzijas pieteikumu nosūta Klientam pa pastu uz pretenzijas pieteikumā norādīto Klienta adresi vai citu Uzņēmumam zināmu Klienta adresi vai nogādā to Klientam personīgi. Ja atbilde nesatur Klienta vai trešo personu aizsargājamus un publiski nepieejamus datus (tajā skaitā, pilnus karšu numurus), Uzņēmums ir tiesīgs atbildi nosūtīt uz Klienta elektroniskā pasta adresi, ko Klients ir norādījis Uzņēmumam kā savu e-pasta adresi.

11.7. Pretenzijas, kas ir iesniegtas pēc Noteikumu 6.5. vai 7.8.4.punktā minētā termiņa (attiecīgi), kā arī tādas, kas neatbilst 11.1.punktā minētajām prasībām, Uzņēmums ir tiesīgs noraidīt bez izskatīšanas.

11.8. Ja Uzņēmums atzīst Klienta iesniegto pretenziju par pamatotu, tas atjauno pieteikumā norādītās Kartes darbību vai Konta atlikumu, tādējādi pilnībā vai daļēji izpildot pretenzijas iesniedzēja prasījumu.

11.9. Ja pretenzijas izskatīšanas rezultātā Uzņēmums konstatē, ka tā nav pamatota, Uzņēmumam ir tiesības anulēt iepriekš veikto prasījuma izpildi un atjaunot Kartes darbību vai Konta atlikumu tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms nepamatotās pretenzijas iesniegšanas. Ja Uzņēmums atzīst Klienta iesniegto pretenziju par nepamatotu, Klientam ir pienākums samaksāt Cenrādī norādīto Komisijas maksu par nepamatotās pretenzijas izskatīšanu.

11.10. Ja Klientu neapmierina Uzņēmumsa atbilde uz viņa pretenzijas pieteikumu, Klientam ir tiesības:

11.10.1. vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar iesniegumu par strīda  starp Pusēm izskatīšanu vai arī griezties pie ārpustiesas strīdu risinātāja; to saraksts ir izvietots Patērētāju tiesību aizsardzības biroja mājas lapā. Kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai ārpustiesas strīdu risinātājs pieņem lēmumus, un šo lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums;

11.10.2. celt prasību tiesā saistībā ar pretenziju vai sūdzību saskaņā ar šo Noteikumu 13.2.punktu.

12. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

12.1. Intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības un patentu tiesības, neatkarīgi no tā, vai tās ir atzītas vai reģistrētas darba gaitā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Karšu dizains, preču zīmes, logotipi, zīmoli, Uzņēmuma izstrādātās programmas, dokumentācija un reklāmas materiāli pieder Uzņēmumam, ar to saistītajām personām un / vai Uzņēmuma līgumpartneriem vai trešajām personām, kur tas ir atsevišķi norādīts.

12.2. Klientam nav tiesību jebkādā veidā atveidot Karti kopumā vai jebkādā daļā, kā arī izmantot jebkādas uz Kartes esošas Uzņēmuma, ar to saistīto personu un trešo personu preču zīmes, logotipus, zīmolus un cita veida atšķirības un pazīšanas zīmes.

12.3. Kartes kopēšana (reproducēšana) un Kartei identisku vai līdzīgu maksāšanas līdzekļu izgatavošana vai izplatīšana ir uzskatāma par Uzņēmuma un citu personu autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, kā arī noziedzīgu nodarījumu, radot civiltiesisko un kriminālatbildību atbilstoši Likumam.

12.4. Jebkāda mehāniska, elektroniska vai citāda veida Kartē vai tās informācijas nesējā (magnētiskajā celiņā vai mikroshēmā) iestrādātās informācijas pārveidošana ir aizliegta. Ja Uzņēmums konstatē Kartē vai tās informācijas nesējā iestrādātās informācijas pārveidošanu vai tās mēģinājumu, Uzņēmums ir tiesīgs apturēt attiecīgās Kartes darbību, pasludināt šo Karti par nederīgu saskaņā ar Noteikumu 5.4.punktu un nodot to tiesību aizsardzības iestādēm.   

13. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

13.1. Kontu apkalpošanai un Karšu lietošanai saskaņā ar Noteikumiem un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

13.2. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šiem Noteikumiem, to prasību piemērošanu vai izpildi, ja tas nav atrisināts Pušu savstarpējās sarunās vai pārrunas šajā sakarā ilgst vairāk nekā 90 dienas, tiek izšķirts pēc prasītāja izvēles līgumiskās piekritības tiesā, kas tiek noteikta pēc Uzņēmuma atrašanās vietas, vai vispārējās jurisdikcijas tiesā.

14. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

14.1. Slēdzot Karti vai Kontu, Uzņēmumam ir tiesības paturēt Klienta dokumentus, kas tika iesniegti Uzņēmumam, izsniedzot Karti vai atverot Kontu.

14.2. Uzņēmumam ir tiesības (bet nav pienākuma) sazināties ar Klientu, ja Uzņēmums atklāj, ka Kontā ir veikti Darījumi, kas nav raksturīgi Klientam.

14.3. Uzņēmumam ir tiesības bez Klienta piekrišanas norakstīt no Klienta Konta naudas summas šādos gadījumos:

14.3.1. Klienta maksājuma saistību pret Uzņēmumu izpildei, tajā skaitā Komisijas maksu vai citu maksājumu samaksai saskaņā ar Noteikumiem;

14.3.2. Uzņēmums ir ieskaitījis naudas līdzekļus Klienta Kontā maldības, neuzmanības vai kļūdas dēļ, vai bez jebkāda tiesiska pamata.

14.4. Kartes apkalpošanas līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

15. NOTEIKUMU INTERPRETĀCIJA

15.1. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, Noteikumos un to pielikumos vienskaitlī lietotie termini iztulkojami tāpat kā daudzskaitlī, un otrādi.

15.2. Noteikumu nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai nevis Noteikumu interpretācijai.

15.3. Ja kāda no Noteikumu daļām zaudē savu spēku, tas neietekmē citu Noteikumu daļu spēku.

15.4. Ja Noteikumos nav noteikts citādi, norādes uz nodaļām, punktiem vai apakšpunktiem Noteikumos nozīmē norādes uz Noteikumu nodaļām, punktiem vai apakšpunktiem (attiecīgi).

15.5. Noteikumos atsauce uz jebkuru dokumentu ietver atsauci uz šo dokumentu ar visiem tā grozījumiem un jebkādām citām izmaiņām, kā arī šī dokumenta pārjaunojumu.

Это домашняя страница поставщика услуг потребительского кредитования SIA Holm Bank Latvia. Прежде чем заключить любой договор, ознакомься с условиями оказания соответствующей услуги или проконсультируйся со специалистом. * Обращаем ваше внимание на то, что Holm Bank Latvia SIA является поставщиком услуг потребительского кредитования, а не кредитным учреждением.
© 2022. Holm Bank Latvia SIA