Aizdevuma līguma Vispārējie noteikumi

1. AIZDEVUMA ATMAKSAS KĀRTĪBA

1.1. Aizdevums tiek atmaksāts un procenti tiek samaksāti, veicot pārskaitījumus uz Kreditora norādītajiem bankas kontiem Nr.LV66 UNLA0050012967011 (AS SEB banka) vai Nr. LV05RIKO0002930257204 (AS Luminor banka) saskaņā ar maksājumu grafiku. Maksājuma mērķī norādāms Līguma numurs 00021207015.

1.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Kreditors attiecīgo maksājumu ir saņēmis savā norēķinu kontā.

1.3. Ja saņemtais maksājums tikai daļēji sedz Aizņēmēja saistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, saņemtais maksājums tiek ieskaitīts Aizņēmēja saistību apmaksai šādā kārtībā: 1) nenomaksātie procenti (lietojuma un nokavējuma); 2) Aizdevuma pamatsumma; 3) komisijas, 4) līgumsods.

1.4. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevumu pilnībā vai daļēji Kreditoram pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, par to 3 darba dienas iepriekš informējot Kreditoru, nosūtot rakstveida iesniegumu uz Kreditora juridisko adresi vai uz e-pastu, vai arī telefoniski sazinoties ar Kreditoru. Ja Aizņēmējs izmanto tiesības atmaksāt Aizdevumu pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, tad Kreditors 1 darba dienas laikā nosuta Aizņēmējam uz e-pastu rakstveida vienošanos par atmaksājamo summu, kas Kredīta ņēmējam jāsamaksā Kreditoram 3 dienu laikā.

1.5. Veicot pilnu vai daļēju Aizdevuma atmaksu pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditoram Līguma Vispārējo noteikumu 1.4.punktā minētās vienošanās norādītos maksājumus, ieskaitot Līgumsodu (ja tāds aprēķināts), par laika periodu līdz Līguma Vispārējo noteikumu 1.4.punktā minētajā vienošanās norādītajam datumam.

1.6. Puses vienojas, ka par katru Aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājumu un/ vai citu Līguma noteikumu grozīšanas gadījumu, Aizņēmējs maksā Kreditoram papildus komisijas maksu saskaņā ar Kreditora cenrādi, izņemot gadījumus, kad Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības vai tiesības veikt Aizdevuma pirmstermiņa daļēju vai pilnīgu atmaksu. Šādas komisijas maksas samaksa ir obligāts priekšnoteikums, lai Līguma grozījumi stātos spēkā.

2. AIZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Aizņēmējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no notikuma, rakstveidā informēt Kreditoru par savas dzīvesvietas, personas datu vai kontaktinformācijas (tālrunis, e-pasts) maiņu.

2.2. Aizņēmējs ir informēts, ka Līguma noslēgšanas un izpildes ietvaros notiks viņa personas datu apstrāde. Šī mērķa sasniegšanai, Kreditors ir tiesīgs nodot un saņemt Aizņēmēja personas datus no Trešajām personām, piemēram, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datu bāzēm, uzskaites sistēmām, citām institūcijām saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, t.sk. ienākumu un uzņemto saistību (maksātspējas jeb kredītspējas) pārbaudei, deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai, informācijas sniegšanai Aizņēmējam par mārketinga aktivitātēm, veidot klientu datu bāzi un apkopot statistiku. Kreditors ir tiesīgs ievietot Aizņēmēja personas datus kredītvēstures un kredītinformācijas biroju datubāzēs, bet saistību neizpildes gadījumā – nodot tos licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem parāda piedziņai un informācijas ievietošanai parādvēstures datubāzēs. Aizņēmējs, ievērojot normatīvo aktu prasības, pilnvaro Kreditoru saņemt no trešajām personām, kā arī atļauj apstrādāt un nodot Aizņēmēja brīvprātīgi iesniegtos un no trešajām personām saņemtos Aizņēmēja personas datus.

2.3. Personas datu apstrādes pamatnostādnes ietvertas Kreditora Privātuma politikā (www.holmbank.lv/par-mums/privatuma-politika), ar ko Aizņēmējs ir iepazinies pirms Kredītlīguma noslēgšanas un to apliecina, parakstot šo Kredītlīgumu.

2.4. Aizņēmējam ir iespēja atteikties no Kreditora sūtītās mārketinga informācijas, informējot par to Kreditoru (adrese: Pils iela 16. Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, e-pasta adrese: info@holmbank.lv, telefons: +371 28607070).

2.5. Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža vienpusēji atteikties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Kreditoram pirms šī termiņa beigām. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Kreditoram, ir pienākums atmaksāt saņemto aizdevumu un Līguma Pamatnoteikumu 7.punktā norādītos procentus par laikposmu līdz dienai, kad izsniegtais aizdevums ir atmaksāts Kreditoram.

2.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma Vispārējo noteikumu 2.5.punktā minētās tiesības, bet nav veicis termiņā norādītos maksājumus, tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs nav izmantojis atteikuma tiesības.

2.7. Līguma darbības laikā, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, Aizņēmējam ir tiesības no Kreditora bez maksas saņemt maksājumu grafiku.

2.8. Aizņēmējs apliecina, ka tieši viņš ir Līguma patiesais labuma guvējs, un naudas līdzekļi, kurus Kreditors izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un Līgums netiek slēgts citu fizisku vai juridisku personu interesēs.

2.9. Gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no viņa ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par politiski nozīmīgu personu, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā nosūtīt paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@holmbank.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz Līgumā norādīto Kreditora adresi.

2.10. Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties paziņot Kreditoram par maksātnespējas procesa ierosināšanu un savlaicīgi informēt administratoru, nodrošinot, ka no Līguma izrietošās parādsaistības tiks norādītas saistību dzēšanas plānā.

2.11 Aizņēmējam ir pienākums:

2.11.1. iegādāties elektromobi vai spraudņa tipa hibrīdtehnoloģiju automobili (PHEV) (turpmāk – Automobilis), kuru tirgus vērtība būtiski neatšķiras no Aizdevuma summas, un Aizņēmējam ir pienākums pēc Kreditora pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt dokumentus, kas pamato un apliecina Automobiļa darījumu un to tirgus vērtību;

2.11.2. iegādāto Automobili lietot saudzīgi, saskaņā ar tā lietošanas mērķi un tehniskajām īpašībām, ievērojot ražotāja, kā arī Automobila tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai un ekspluatācijas noteikumus, un neveikt darbības vai nepieļaut bezdarbību, kuras rezultāta iegādātajam Automobilim samazinās tirgus vērtība, atskaitot dabisko nolietojumu;

2.12. Aizņēmējs apliecina, ka viņš pats pēc saviem ieskatiem izvēlēsies iegādājamo Automobili un tā pārdevēju un apliecina, ka Kreditors nav sniedzis padomus, ieteikumus vai konsultācijas saistībā ar Aizdevuma izlietošanas mērķi.

2.13. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu un veikt citus Līgumā noteiktos maksājumus arī gadījumā, ja iegādājamā Automobiļa pārdevējs neizpilda savas saistības pret Aizņēmēju.

2.14. Ja no Līguma izrietošās Aizņēmēja saistības ir nodrošinātas ar galvojumu, Aizņēmējs pilnvaro Kreditoru sniegt galviniekam informāciju, kas saistīta ar Līgumu un tā izpildi.

3. KREDITORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Kreditoram pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas ir tiesības atteikt Aizdevuma piešķiršanu, t.sk. gadījumos, ja Aizņēmēja iesniegtās ziņas nav patiesas, pietiekošas vai tām nepieciešama papildu pārbaude. Atteikuma gadījumā Aizņēmējam ir tiesības iesniegt aizdevuma pieteikumu atkārtoti, ja ir mainījušies faktiskie apstākļi.

3.2. Kreditors ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, par to rakstveidā paziņojot Aizņēmējam, un pieprasīt no Aizņēmēja tūlītēju procentu samaksu līdz Līguma izbeigšanās dienai; neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas samaksu pilnā apmērā; izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā un ir atlīdzināmas Kreditoram, un līgumsoda samaksu sekojošos gadījumos:

3.2.1. Aizņēmējs nokavējis kaut vienu no maksājumu grafikā noteiktajiem maksājumu termiņiem ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

3.2.2. Aizņēmējs sniedzis Kreditoram nepatiesas vai maldinošas ziņas, kuras kalpojušas par pamatu Aizdevuma izsniegšanai;

3.2.3. attiecībā pret Aizņēmēju vai Galvinieku ir uzsākts maksātnespējas process;

3.2.4. Aizņēmējs ir pārkāpis Līguma Pamatnoteikumu 11.punktā, kā arī Vispārējo noteikumu 2.11., 2.12. vai 2.14.punktā noteiktās Aizņēmēja saistības.

3.3. Kreditora paziņojums par vienpusēju Līguma izbeigšanu nosūtāms ierakstītā pasta sūtījumā un uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

3.4. Līguma vienpusēja izbeigšana Līguma Vispārējo noteikumu 3.2.punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt visas no Līguma izrietošās saistības pret Kreditoru.

3.5. Kreditors ir tiesīgs pieprasīt no Aizņēmēja Kreditora prasījumu nodrošinājuma palielināšanu gadījumā, ja Kreditors, novērtējot kredīta riska pakāpi Līguma darbības laikā, secina, ka tā ir palielinājusies salīdzinot ar riska pakāpi Līguma slēgšanas brīdī. Novērtējot kredīta riska pakāpi tiek ņemts vērā Aizņēmēja finansiālais stāvoklis, ienākumu apmērs, Līgumā noteikto maksājumu izpildes kārtība un citi rādītāji, kuri raksturo Aizņēmēja maksātspēju. Kreditētāja pārstāvis Aizņēmējs

3.6. Līguma Vispārējo noteikumu 3.2. punktā noteiktajā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas pilnībā atmaksāt Aizdevuma summu, komisijas maksu, nokavējuma procentus, procentus par faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku, kā arī parāda piedziņas izdevumus, ja tādi ir radušies un tie ir atlīdzināmi Kreditoram.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

4.1. Puses, pamatojoties uz Aizņēmēja aizdevuma pieteikuma veidlapā norādīto informāciju un pozitīva maksātspējas vērtēšanas lēmuma saņemšanas gadījumā, noslēdz Līgumu. Līgumu var noslēgt šādos veidos:

4.1.1. papīra formā pie Kreditora pārstāvja;

4.1.2. ar drošu elektronisku parakstu;

4.1.3. izmantojot Aizņēmēja lietotāja profilu, kas ir Aizņēmēja personīgā informācija Kreditora mājas lapā www.holmbank.lv (turpmāk – Mājas lapa) un kas tie izveidots pēc Aizņēmēja reģistrācijas, izmantojot Aizņēmēja kredītiestādes datu pārraides tiešsaisti Mājas lapā ar Aizņēmēja kredītiestādes internetbanku vai Smart-ID (turpmāk – Lietotāja profils). Lietotāja profils cita starpā kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Kreditoru, kuru izmantojot, tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizņēmēja identitāte;

4.1.4. pārskaitot komisijas maksu par Līguma apstiprināšanu EUR 0.01 apmērā uz Kreditora norēķinu kontu, norādot maksājuma mērķi „ar šo maksājumu piekrītu Līgumam un līguma noteikumiem”, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma projekta saņemšanas aizdevuma pieteikumā norādītajā Aizņēmēja e-pastā un iepazīšanās ar Līguma noteikumiem. Ar minēto maksājumu Aizņēmējs apliecina savu piekrišanu Līgumam.

4.2. Ja līgums tiek parakstīts Līguma Vispārējo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajā kārtībā, maksa par Līguma apstiprināšanu nav jāmaksā.

4.3. Kreditors ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līgumu apstiprinošā maksājuma veikšanas vai Līguma parakstīšanas Līguma Vispārējo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajā kārtībā ieskaita Aizdevuma summu Aizņēmēja kontā, no kura Aizņēmējs ir ieskaitījis Līguma apstiprināšanas maksu vai kuru Aizņēmējs norādījis aizdevuma pieteikumā.

4.4. Līgums ir spēkā bez parakstiem, ja izpildīti Līguma Vispārējo noteikumu 4.1.-4.3. punkti.

4.5. Maksājuma veikšana par Līguma apstiprināšanu vai Līguma parakstīšana Līguma Vispārējo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajā kārtībā tiek uzskatīta par Līguma noslēgšanas brīdi.

4.6. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Kreditors pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosuta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja Līgumā norādīto dzīvesvietas adresi vai uz norādīto e- pasta adresi, kā arī ar Līgumu var iepazīties Lietotāja profilā. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Kreditora puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Holm Bank Latvia SIA datu bāzē PDF faila formātā.

4.7. Ja Aizņēmējs vai Aizņēmēja norādītais patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un Aizdevuma summa pārsniedz tiesību aktos noteikto apmēru, šādā gadījumā personas identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

4.8. Ja Aizņēmējs nenoslēdz Līgumu ar Kreditoru 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma projekta nosūtīšanas uz Aizņēmēja e-pastu vai ievietošanas Lietotāja profilā, tad Līguma projekts tiek automātiski bez atsevišķu darbību veikšanas atsaukts no Kreditora puses. Tādā gadījumā Aizņēmējam ir atkārtoti jāpiesakās Līguma noslēgšanai, lai Kreditors atkārtoti sagatavo Līguma projektu un nosūtītu to Aizņēmējam uz viņa e-pastu.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Ja Aizņēmējs kavē maksājumu grafikā noteiktos termiņus vai / un neievēro maksājumu apmēru, tad Kreditoram ir tiesības izsūtīt rakstiskus atgādinājumus, piemērojot par katru atsevišķu gadījumu šī dokumenta noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas maksu (parāda atgūšanas izmaksas), kas ir minētas Kreditora cenrādī.

5.2. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā pielīgtās saistības un Kreditors veiks darbības, lai nodrošinātu Kredīta atgūšanu pirmstiesas ceļā, tad Aizņēmējs sedz tos parāda atgūšanu saistītos izdevumus, kas ir atlīdzināmi Kreditoram.

5.3. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā pielīgtās saistības (izņemot Līguma Vispārējo noteikumu 5.6.punktā norādītās), tad Kreditoram ir tiesības piemērot Aizņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no nenomaksātās Aizdevuma pamatsummas. Līgumsods tiek rēķināts par katru kavējuma dienu, sākot no nākošās dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, un beidzot ar dienu, kad kavētais maksājums ir izpildīts pilnībā. Līgumsoda aprēķins aprobežojas ar 10% no neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt pārkāpto saistību, par kuru piemērots šajā Līguma punktā pielīgtais līgumsods. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā pielīgtās saistības arī pēc Līguma 5.1.punktā noteikto atgādinājumu izsūtīšanas, tad Kreditoram ir tiesības vērsties parādu piedziņas uzņēmumos vai atgūt parādu tiesas ceļā, un, papildus atprasīt izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā un ir atlīdzināmas Kreditoram.

5.4. Aizņēmējs apliecina, ka aizdevuma pieteikumā, kā arī citos Kreditoram iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Aizņēmējs apzinās, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma saņemšanai Aizņēmējam var iestāties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 210. panta, un Aizņēmējam būs jāatlīdzina visi Kreditora zaudējumi, kas radušies nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā, kā arī var tikt piemērots Līguma līgumsods 10% (desmit procenti) apmērā no nenomaksātās Aizdevuma pamatsummas.

5.5. Puses, paužot savu patieso gribu, abpusēji un brīvi ir vienojušies, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja vien no sākotnēji neizdodas atrisināt pārrunu ceļā.

5.6. Ja Aizņēmējs ir pārkāpis Līguma Vispārējo noteikumu 2.12. vai 2.1-3. punktā noteiktās Aizņēmēja saistības, tad Kreditoram ir tiesības piemērot Aizņēmējam par līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no nenomaksātās Aizdevuma pamatsummas. Savukārt par Līguma Vispārējo noteikumu 2.1.punktā paredzētā pienākuma neizpildīšanu Kreditoram ir tiesības piemērot Aizņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no nenomaksātās Aizdevuma pamatsummas.

6. MAKSĀJUMU GRAFIKS

6.1. Maksājumu grafiks (tekstā arī - Grafiks) ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Ja Aizņēmējam nav izveidota piekļuve Lietotāja profilam, tad Grafiks tiek izsniegts Aizņēmējam Līguma parakstīšanas brīdī vai nosūtīts uz Līgumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi. Procentu likmes maiņas gadījumā Grafiks tiek nosūtīts uz Līgumā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi 7 dienu laikā no Procentu likmes maiņas. Uzskatāms, ka Aizņēmējs ir saņēmis Grafiku, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs 12 dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas vai Procentu likmes maiņas datuma nav vērsies pie Kreditora ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku.

6.3. Ja Aizņēmējam ir izveidota piekļuve Lietotāja profilam, tad Grafiks tiek paziņots Aizņēmējam Lietotāja profilā divu dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas datuma, kā arī divu darba dienu laikā no grozītās Procentu likmes spēkā stāšanās datuma. Šādā gadījumā uzskatāms, ka Aizņēmējs Grafiku ir saņēmis trešajā dienā pēc iepriekš minētā termiņa notecējuma, iepazinies ar to un akceptējis, ja Aizņēmējs 12 dienu laikā pēc Aizdevuma summas izsniegšanas vai Procentu likmes maiņas datuma nav vērsies pie Kreditora ar rakstisku lūgumu izsniegt viņam Grafiku.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Puses apzinās, ka Līgums neregulē Aizņēmēja attiecības ar pārdevējiem, pie kuriem tiks iegādāts nekustamais īpašums par Kreditora izsniegto Aizdevumu. Nekvalitatīvas nekustamais īpašums, tā zādzība vai bojāeja Līguma darbības laikā nevar būt par pamatu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanai.

7.2. Visas Līguma izmaiņas un grozījumi ir sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

7.3. Līgumā noteiktā korespondence, izņemot Maksājuma grafiku un šī Līguma Vispārējo noteikumu 3.3.punktā minēto paziņojumu, uzskatāma par saņemtu dienā, kad Puse ir parakstījusies uz tai iesniegtā dokumenta, vai astotajā dienā pēc dokumenta nosūtīšanas dienas, vai trešajā dienā pēc tās ievietošanas Lietotāja profilā. Korespondences nosūtīšanai pa pastu izmantojama Aizņēmēja Dzīvesvietas adrese un Kreditora juridiskā adrese. Adrešu izmaiņas kļūst saistošas Pusēm tikai pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi rakstisku informāciju vai dokumentus, kas apstiprina šādas izmaiņas.

7.4. Ja Līgumu paraksta divi vai vairāki Aizņēmēji, Līgumā katra atsauce uz Aizņēmējiem/Aizņēmēju uzskatāma kā atsauce uz katru no Aizņēmējiem un visiem kopā, ievērojot, ka Aizņēmēji ir kopīgi parādnieki, kas par Līgumā noteiktajām saistībām atbild solidāri.

7.5. Kreditora noteiktais maksas pakalpojumu cenrādis pieejams interneta vietnē www.holmbank.lv.

7.6. Puses šo Līgumu ir izlasījuši, noteikumus kopīgi apsprieduši, piekrīt visiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.

7.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

7.8. Patērētāju tiesību uzraudzību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000050138, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

Holm Bank Latvia SIA

Улица Дзелзавас 120Г, Рига, LV-1021

Регистрационный номер

54103053771

Номер лицензии, выданной Центром защиты прав потребителей

Nr. NK-2016-041

Поддержка клиентов

+371 286 07070info@holmbank.lv

Регистрационный номер НДС

LV54103053771

partner@holmbank.ee

Защита данных

andmekaitse@holmbank.ee

Это домашняя страница поставщика услуг потребительского кредитования SIA Holm Bank Latvia. Прежде чем заключить любой договор, ознакомься с условиями оказания соответствующей услуги или проконсультируйся со специалистом. * Обращаем ваше внимание на то, что Holm Bank Latvia SIA является поставщиком услуг потребительского кредитования, а не кредитным учреждением.
© 2024. Holm Bank Latvia SIA