Условия использования сайта самообслуживания

Holm Bank.Частным лицам.Условия использования сайта самообслуживания

Pašapkalpošanās vietnes noteikumi

1. Pašapkalpošanās vietne ir “Holm Bank Latvia” SIA, reģistrācijas numurs 54103053771, interneta vietnes ar domēna vārdu www.holmbank.lv sadaļa, kuru Klients var lietot caur Profilu.

2. Profils ir Klienta personīgā vietne Pašapkalpošanās sadaļā, kura ir pieejama Klientam pēc autorizēšanās veikšanas un kurā notiek Klienta un “Holm Bank Latvia” SIA savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa, tajā skaitā līgumu noslēgšana un grozīšana.

3. Pēc “Holm Bank Latvia” SIA lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu, Klients veic Profila pirmreizējo aktivizāciju, izmantojot viņu apkalpojošās kredītiestādes (bankas) izsniegtos Klienta autentifikācijas elementus (piemēram, ar banklink vai Smart-ID starpniecību).

4. Pēc Profila pirmreizējās aktivizēšanas, Klients turpmāk var katru reizi uzsākt Pašapkalpošanās vietnes lietošanu caur Profilu, izmantojot viņu apkalpojošās kredītiestādes (bankas) izsniegtos Klienta autentifikācijas elementus (piemēram, ar banklink vai Smart-ID starpniecību).

5. Pēc sekmīgas autorizēšanās Klients, lietojot Pašapkalpošanās vietni, caur Profilu var:
5.1. veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar “Holm Bank Latvia” SIA;
5.2. iepazīties ar “Holm Bank Latvia” SIA sagatavoto līgumu projektiem;
5.3. ierosināt izmaiņas “Holm Bank Latvia” SIA sagatavoto līgumu projektos;
5.4. noslēgt (apstiprināt) “Holm Bank Latvia” SIA sagatavoto līgumu vai tā grozījumus, nospiežot uz vārdu savienojuma “apstiprināt”;
5.5. ierosināt (pieteikt) grozījumu veikšanu noslēgtajos līgumos ar “Holm Bank Latvia” SIA;
5.6. atjaunot informāciju un iesniegt dokumentus par sevi un savu maksātspēju; un/vai
5.7. veikt citas Pašapkalpošanās vietnes piedāvātās darbības.

6. Darbības, kuras pēc autorizācijas tiek veiktas Pašapkalpošanās vietnē caur Profilu, ir uzskatāmas par Klienta veiktām darbībām un ir saistošas Klientam (tajā skaitā ir uzskatāmas par Klienta parakstu vai akceptu) pat, ja Klients vēlāk to noliedz vai apstrīd.

7. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, līgumu grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, kas pēc autorizācijas apstiprināti vai iesniegti Pašapkalpošanās vietnē caur Profilu, ir Klientam saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.

8. “Holm Bank Latvia” SIA ir vienpusējas tiesības apturēt Pašapkalpošanās vietnes un/vai Profila darbību, ja:
8.1. ir aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam;
8.2. ir aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu caur Profilu;
8.3. caur Profilu noris neskaidra vai izkropļota pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa elektronisko sakaru traucējumiem dēļ vai interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas dēļ; un/vai
8.4. ir nepieciešams nodrošināt pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, konfidencialitāti, neaizskaramību vai novērstu iespējamus zaudējumus.

9. Klients apņemas:
9.1. nelietot Pašapkalpošanās vietni un Profilu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
9.2. lietojot Pašapkalpošanās vietni un Profilu, sniegt tikai patiesu informāciju un dokumentus;
9.3. lietot Pašapkalpošanās vietni un Profilu tikai tad, ja Klients ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē; un
9.4. lietojot Pašapkalpošanās vietni un Profilu, izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

10. Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir iespēja piekļūt Profilam, var uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja pēc autorizēšanas veikšanas Pašapkalpošanās vietnē tiek veiktas darbības caur Profilu, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Klients, uzņemoties attiecīgās saistības pret “Holm Bank Latvia” SIA.

11. Klients uzņemas atbildību par zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kuras veiktas Profilā līdz brīdim, kad “Holm Bank Latvia” SIA ir brīdināts par nesankcionētu piekļuves iespējamību Profilam un kad “Holm Bank Latvia” SIA ir bijis pietiekams laiks apturēt Profila darbību.

12. “Holm Bank Latvia” SIA nav atbildīgs par zaudējumiem Klientam, kuri radušies elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Pašapkalpošanās vietnes darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Pašapkalpošanās vietnes darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tajā skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

13. “Holm Bank Latvia” SIA ir tiesības bez iepriekšējas Klienta informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Pašapkalpošanās vietnes noteikumos. Pašapkalpošanās vietnes noteikumu jaunā redakcija tiek publicēta Pašapkalpošanās vietnes sadaļā un Klientam ir pienākums tai piekrist, ja Klients vēls turpināt lietot Pašapkalpošanās vietni caur Profilu.

14. Klienta personas datu apstrāde notiek saskaņā ar “Holm Bank Latvia” SIA privātuma politiku un pamatojoties uz Klienta sniegtajām piekrišanām.

Holm Bank Latvia SIA

Юридический адрес: ул. Пилс, 16, Алуксне, LV-4301Адрес офиса: Улица Дзелзавас 120Г, Рига, LV-1021

Регистрационный номер

54103053771

Номер лицензии, выданной Центром защиты прав потребителей

Nr. NK-2016-041

Поддержка клиентов

+371 286 07070info@holmbank.lv

Это домашняя страница поставщика услуг потребительского кредитования SIA Holm Bank Latvia. Прежде чем заключить любой договор, ознакомься с условиями оказания соответствующей услуги или проконсультируйся со специалистом. * Обращаем ваше внимание на то, что Holm Bank Latvia SIA является поставщиком услуг потребительского кредитования, а не кредитным учреждением.
© 2021. Holm Bank Latvia SIA