Aizdevuma līguma Vispārējie noteikumi

1. AIZDEVUMA ATMAKSAS KĀRTĪBA

1.1. Aizdevums tiek atmaksāts un procenti tiek samaksāti, veicot pārskaitījumus uz Kreditētāja norādītajiem bankas kontiem Nr.LV66UNLA0050012967011 (AS SEB banka) vai Nr. LV05RIKO0002930257204 (AS Luminor banka) saskaņā ar maksājumu grafiku. Maksājuma mērķī norādāms Līguma numurs.

1.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Kreditētājs attiecīgo maksājumu ir saņēmis savā norēķinu kontā.

1.3. Ja saņemtais maksājums tikai daļēji sedz Aizņēmēja saistības, kurām ir iestājies izpildes termiņš, saņemtais maksājums tiek ieskaitīts Aizņēmēja saistību apmaksai šādā kārtībā: 1) nenomaksātie procenti (lietojuma un nokavējuma); 2) Aizdevuma pamatsumma; 3) komisijas, 4) līgumsods.

1.4. Aizņēmējam ir tiesības atmaksāt Aizdevumu pilnībā vai daļēji Kreditētājam pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, par to 3 darba dienas iepriekš informējot Kreditētāju, nosūtot rakstveida iesniegumu uz Kreditētāja juridisko adresi vai uz e-pastu, vai arī telefoniski sazinoties ar Kreditētāju. Ja Aizņēmējs izmanto tiesības atmaksāt Aizdevumu pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, tad Kreditētājs 1 darba dienas laikā nosūta Aizņēmējam uz e-pastu rakstveida vienošanos par atmaksājamo summu , kas Kredīta ņēmējam jāsamaksā Kreditētājam 3 dienu laikā.

1.5. Veicot pilnu vai daļēju Aizdevuma atmaksu pirms maksājumu grafikā noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Kreditētājam Līguma 1.4. punktā minētās vienošanās norādītos maksājumus, ieskaitot Līgumsodu (ja tāds aprēķināts), par laika periodu līdz  Līguma 1.4. punktā minētajā vienošanās norādītajam datumam.

1.6. Puses vienojas, ka par katru Aizdevuma atmaksas termiņa pagarinājumu un/vai citu Līguma noteikumu grozīšanas gadījumu, Aizņēmējs maksā Kreditētājam papildus komisijas maksu saskaņā ar Kreditētāja cenrādi, izņemot gadījumus, kad Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības vai tiesības veikt Aizdevuma pirmstermiņa daļēju vai pilnīgu atmaksu. Šādas komisijas maksas samaksa ir obligāts priekšnoteikums, lai Līguma grozījumi stātos spēkā.

2. AIZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Aizņēmējs apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Kreditētāju par savas dzīvesvietas, personas datu vai kontaktinformācijas (tālrunis, e-pasts) maiņu.

2.2. Aizņēmējs ir informēts, ka Līguma noslēgšanas un izpildes ietvaros notiks viņa personas datu apstrāde. Šī mērķa sasniegšanai, Kreditētājs ir tiesīgs nodot un saņemt Aizņēmēja personas datus no Trešajām personām, piemēram, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datu bāzēm, uzskaites sistēmām, citām institūcijām saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, t.sk. ienākumu un uzņemto saistību (maksātspējas jeb kredītspējas) pārbaudei, deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai, informācijas sniegšanai Aizņēmējam par mārketinga aktivitātēm, veidot klientu datu bāzi un apkopot statistiku. Kreditētājs ir tiesīgs ievietot Aizņēmēja personas datus kredītvēstures un kredītinformācijas biroju datubāzēs, bet saistību neizpildes gadījumā – nodot tos licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem parāda piedziņai un informācijas ievietošanai parādvēstures datubāzēs. Aizņēmējs, ievērojot normatīvo aktu prasības, pilnvaro Kreditētāju saņemt no trešajām personām, kā arī atļauj apstrādāt un nodot Aizņēmēja brīvprātīgi iesniegtos un no trešajām personām saņemtos Aizņēmēja personas datus.

2.3. Personas datu apstrādes pamatnostādnes ietvertas Kreditētāja Privātuma politikā (www.holmbank.lv/par-mums/privatuma-politika), ar ko Aizņēmējs ir iepazinies pirms Kredītlīguma noslēgšanas un to apliecina, parakstot šo Kredītlīgumu.

2.4. Aizņēmējam ir iespēja atteikties no Kreditētāja sūtītās mārketinga informācijas, informējot par to Kreditētāju (adrese: Pils iela 16. Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, e-pasta adrese: info@holmbank.lv, telefons: +371 28607070).

2.5. Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža vienpusēji atteikties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Kreditētājam pirms šī termiņa beigām. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Kreditētājam, ir pienākums atmaksāt saņemto aizdevumu un Līguma 7. punktā norādītos procentus par laikposmu līdz dienai, kad izsniegtais aizdevums ir atmaksāts Kreditētajām.

2.6. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 2.5. punktā minētās tiesības, bet nav veicis termiņā norādītos maksājumus, tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs nav izmantojis atteikuma tiesības.

2.7. Līguma darbības laikā, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, Aizņēmējam ir tiesības no Kreditētāja bez maksas saņemt maksājumu grafiku.

2.8. Aizņēmējs apliecina, ka tieši viņš ir Līguma patiesais labuma guvējs, un naudas līdzekļi, kurus Kreditētājs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un Līgums netiek slēgts citu fizisku vai juridisku personu interesēs..

2.9. Gadījumā, ja Aizņēmējs un/vai kāds no viņa ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par politiski nozīmīgu personu, Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā nosūtīt paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@holmbank.lv vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz Līgumā norādīto Kreditētāja adresi.

2.10. Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties paziņot Kreditētājam par maksātnespējas procesa ierosināšanu un savlaicīgi informēt administratoru, nodrošinot, ka no Līguma izrietošās parādsaistības tiks norādītas saistību dzēšanas plānā.

3. KREDITĒTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Kreditētājam pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas ir tiesības atteikt Aizdevuma piešķiršanu, t.sk. gadījumos, ja Aizņēmēja iesniegtās ziņas nav patiesas, pietiekošas vai tām nepieciešama papildu pārbaude. Atteikuma gadījumā Aizņēmējam ir tiesības iesniegt aizdevuma pieteikumu atkārtoti, ja ir mainījušies faktiskie apstākļi.

3.2. Kreditētājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, par to rakstveidā paziņojot Aizņēmējam, un pieprasīt no Aizņēmēja tūlītēju procentu samaksu līdz Līguma izbeigšanās dienai; visas Aizdevuma pamatsummas samaksu; izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā un ir atlīdzināmas Kreditētajām, un līgumsoda samaksu sekojošos gadījumos, rēķinot līdz Līguma izbeigšanās dienai:

3.2.1. Aizņēmējs nokavējis kaut vienu no maksājumu grafikā noteiktajiem maksājumu termiņiem ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;

3.2.2. Aizņēmējs sniedzis Kreditētājam nepatiesas vai maldinošas ziņas, kuras kalpojušas par pamatu Kredīta izsniegšanai;

3.2.3. Attiecībā pret Aizņēmēju ir uzsākts maksātnespējas process

3.3.     Līguma vienpusēja izbeigšana Līguma 3.2.punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt visas no Līguma izrietošās saistības pret Kreditētāju.

3.3.     Līdzēji ir vienojušies, ka Līguma 3.2 punktā paredzētajos gadījumos Līgums ir izbeigts 3 (trešajā) dienā, skaitot no rakstveida paziņojuma par līguma izbeigšanu izsūtīšanas dienas Aizņēmējam.

3.4.     Līguma 3.2. punktā noteiktajā gadījumā Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas pilnībā atmaksāt Aizdevuma summu, komisijas maksu, nokavējuma procentus, procentus par faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku, kā arī parāda piedziņas izdevumus, ja tādi ir radušies un tie ir atlīdzināmi Kreditētajām.

4. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

4.1. Kreditētājs, pamatojoties uz Aizņēmēja aizdevuma pieteikuma veidlapā norādītās informācijas pamata un pozitīva maksātspējas vērtēšanas lēmuma saņemšanas gadījumā, nosūta Aizņēmējam uz viņa aizdevuma pieteikumā norādīto e-pastu Līguma projektu. Ja Aizņēmējs piekrīt noslēgt Līgumu, tad Aizņēmējs apliecina savu piekrišanu Līgumam, 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma projekta saņemšanas pārskaitot komisijas maksu par Līguma parakstīšanu EUR 0.01 uz Kreditētāja norādīto norēķinu kontu, norādot maksājuma mērķi „ar šo maksājumu piekrītu Līgumam un līguma noteikumiem”. Ja līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, maksa par Līguma apstiprināšanu nav jāmaksā.

4.2. Kreditētājs ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līgumu apstiprinošā maksājuma veikšanas vai Līguma parakstīšanas ar drošu elektronisko parakstu ieskaita Aizdevuma summu Aizņēmēja kontā, no kura Aizņēmējs ir ieskaitījis Līguma apstiprināšanas maksu.

4.3. Līgums ir spēkā bez parakstiem, ja izpildīti Līguma noteikumu 4.1.-4.2. punkti.

4.4. Maksājuma veikšana par Līguma apstiprināšanu vai Līguma parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu tiek uzskatīta par Līguma noslēgšanas brīdi.

4.5. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Kreditētājs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja Līgumā norādīto dzīvesvietas adresi vai uz norādīto e-pasta adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Kreditētāja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts Holm Bank Latvia SIA datu bāzē PDF faila formātā.

4.6. Ja Aizņēmējs vai Aizņēmēja norādītais patiesā labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona un/vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un Aizdevuma summa pārsniedz tiesību aktos noteikto apmēru, šādā gadījumā personas identifikācija tiek veikta Aizņēmējam vai Patiesā labuma guvējam ierodoties klātienē.

4.7. Ja Aizņēmējs nenoslēdz Līgumu ar Kreditētāju 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma projekta nosūtīšanas uz Aizņēmēja e-pastu, tad Līguma projekts tiek automātiski bez atsevišķu darbību veikšanas atsaukts no Kreditētāja puses. Tādā gadījumā Aizņēmējam ir atkārtoti jāpiesakās Līguma noslēgšanai, lai Kreditētājs atkārtoti sagatavo Līguma projektu un nosūtītu to Aizņēmējam uz viņa e-pastu.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Ja Aizņēmējs kavē maksājumu grafikā noteiktos termiņus vai / un neievēro maksājumu apmēru, tad Kreditētājam ir tiesības izsūtīt rakstiskus atgādinājumus, piemērojot par katru atsevišķu gadījumu šī dokumenta noformēšanas, administrēšanas un izsūtīšanas maksu (parāda atgūšanas izmaksas), kas ir minētas Kreditētāja cenrādī.

5.2. Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā pielīgtās saistības un Kreditētājs veiks darbības, lai nodrošinātu Kredīta atgūšanu pirmstiesas ceļā, tad Aizņēmējs sedz tos parāda atgūšanu saistītos izdevumus, kas ir atlīdzināmi Kreditētājam.

5.3. Ja Aizņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā pielīgtās saistības arī pēc Līguma 5.1. punktā noteikto atgādinājumu izsūtīšanas, tad Kreditētājam ir tiesības vērsties parādu piedziņas uzņēmumos vai atgūt parādu tiesas ceļā, un, papildus neatmaksātajai Aizdevuma pamatsummai, piemērot Aizņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no nenomaksātās Aizdevuma pamatsummas par katru kavēto dienu un atprasīt pārējās izmaksas, kas radušās parāda atgūšanas procesā un ir atlīdzināmas Kreditētājam. Līgumsods tiek rēķināts par katru kavējuma dienu, sākot no nākošās dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, un beidzot ar dienu, kad kavētais maksājums ir izpildīts pilnībā. Līgumsoda aprēķins aprobežojas ar 10% no Aizdevuma pamatsummas.

5.4. Aizņēmējs apliecina, ka aizdevuma pieteikumā, kā arī citos Kreditētājam iesniegtajos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga. Aizņēmējs apzinās, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu aizdevuma saņemšanai Aizņēmējam var iestāties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 210. panta, un Aizņēmējam būs jāatlīdzina visi Kreditētāja zaudējumi, kas radušies nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas rezultātā, kā arī var tikt piemērots Līguma 2.1. punktā minētais līgumsods.

5.5. Puses, paužot savu patieso gribu, abpusēji un brīvi ir vienojušies, ka jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ja vien no sākotnēji neizdodas atrisināt pārrunu ceļā.

6.CITI NOTEIKUMI

6.1 Puses apzinās, ka Līgums neregulē Aizņēmēja attiecības ar pārdevējiem, pie kuriem tiks iegādātas preces vai pakalpojumi par Kreditētāja izsniegto Aizdevumu. Nekvalitatīvas preces iegāde, tās zādzība vai bojāeja Līguma darbības laikā nevar būt par pamatu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanai.

6.2 Visas Līguma izmaiņas un grozījumi ir sastādāmi rakstveidā un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.

6.3 Kreditētāja noteiktais maksas pakalpojumu cenrādis pieejams interneta vietnē www.holmbank.lv.

6.4. Puses šo Līgumu ir izlasījuši, noteikumus kopīgi apsprieduši, piekrīt visiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.

6.5 Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

6.6 Patērētāju tiesību uzraudzību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.90000050138, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

Holm Bank Latvia SIA

Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021

Reģistrācijas numurs

54103053771

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegta licence

Nr. NK-2016-041

Klientu atbalsts

+371 286 07070info@holmbank.lv

PVN reģistrācijas numurs

LV54103053771

Šī ir patērētāju kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja Holm Bank Latvia SIA mājas lapa. Pirms jebkura līguma noslēgšanas lūdzam iepazīsties ar attiecīgā pakalpojuma nosacījumiem un ja nepieciešams, konsultējies ar speciālistu. * Norādām, ka Holm Bank Latvia SIA ir patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs, nevis kredītiestāde.
© 2024. Holm Bank Latvia SIA